قانون راجع به تصویب عهدنامه مودت و دوستی بین دولت علیه ایران و دولت جمهوری چین

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون راجع به تصویب عهدنامه مودت و دوستی بین دولت علیه ایران و دولت جمهوری چین- مصوب ۱۶ عقرب ۱۳۰۰ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه دوستی منعقده بین دولت علیه و دولت جمهوری چین را که شامل هفت فصل و ضمیمه به این لایحه‌است تصویب می‌نماید.

عین عهدنامه مصوبه

چون اعلیحضرت اقدس شاهنشاه ایران و جناب رییس جمهوری چین هر دو بالسویه و از صمیم قلب مایل هستند روابط دوستی و مودت فی‌مابین دودولت برقرار داشته و آن را به وسیله عهدنامه مودت که بالمقابله به جهت اتباع طرفین معاهدتین مفید و سودمند باشد محکم نمایند لهذا وکلاء مختارخود را برای حصول به این مقصود از قرار ذیل معین نمودند.

اعلیحضرت اقدس شاهنشاه ایران جناب میرزا اسحق خان مفخم‌الدوله ایلچی مخصوص و وزیر مختار خودشان در دربار ایطالی را و جناب رییس‌جمهوری چین جناب (‌وان‌کوان‌کی) ایلچی مخصوص و وزیر مختار خودشان در دربار ایطالی را - بعد از آن که وکلای مزبور در رم اجلاس نموده واختیارنامه‌های خود را مبادله کرده و آن را موافق قاعده و مرتب به ترتیبات شایسته یافته در مفاد فصول ذیل متفق‌الرأی شدند:

فصل اول - از امروز به بعد دوستی صادقانه و مناسبات حسنه فی‌مابین ایران و چین و اتباع دولتین برقرار خواهد بود.

فصل دوم - سفرای کبار و وزرای مختار و شارژدافرها که هر یک از دولتین معظمتین معاهدتین بخواهند به دربار یکدیگر مأمور نمایند خود و تمام اجزاءسفارتی آنها در ممالک طرفین مثل سفراء و مأمورین سیاسی دول متحابه کامله‌الوداد پذیرفته شده همان رفتار و کاملاً همان احترامات و امتیازات را غیراز رسیدگی به مرافعات تبعه دولت خود دارا خواهند بود.

فصل سوم - اتباع دولتین معظمتین معاهدتین خواه در موقع مسافرت و خواه در موقع اقامت مورد احترام واقع شده و کاملاً در حفظ و حمایت مأمورین‌دولت متوقف‌فیها و مأمورین دولت متبوعه خودشان خواهند بود.

فصل چهارم - اتباع دولتین معظمتین معاهدتین مقیم یا مسافر در ممالک همدیگر تابع قوانین محلی بوده مرافعه و مناقشه و جنحه و جنایت آنها درمحاکم محلی ایران و چین رسیدگی و فیصله خواهد گرفت.

فصل پنجم - دولتین معظمتین معاهدتین حق خواهند داشت قنسول ژنرال و قنسول و ویس‌قنسول یا وکیل قنسول برای اقامت در شهرهای عمده و دربنادر مملکت یکدیگر که این قبیل مأمورین مجاز به اقامت در آن جا هستند مأمور نمایند و مأمورین مزبور به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه ومشاجره و جنحه و جنایت تبعه از تمام حقوق و امتیازات که به مأمورین قنسولگری دول کامله‌الوداد شده بهره‌مند خواهند بود.

مأمورین مزبور باید قبل از شروع به انجام وظایف مأموریتی خودشان مطابق معمول تصدیقنامه مأموریت را (اگزکواتور) از دولتی که در مملکت او اقامت‌خواهند داشت تحصیل نمایند.

دولتین متعاهدتین اگر مایل شدند یک نفر از تجار را به سمت جنرال قنسول یا قنسول یا ویس‌قنسول یا وکیل قنسولی معین نمایند مأموریت آن افتخاری‌خواهد بود.

فصل ششم - این عهدنامه در چهار نسخه در هر یک از السنه فارسی چینی و فرانسه نوشته خواهد شد اگر اختلافی در تعبیر عبارت فارسی یا چینی‌روی دهد مطابق نسخه فرانسه که برای طرفین واجب‌الاجرا است قطع خواهد شد.

فصل هفتم - این عهدنامه موافق قوانین مملکت ایران و چین به تصدیق اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهوری چین رسیده هر چه زودتر مبادله‌خواهد شد.

لهذا وکلای مختار این عهدنامه را امضاء نموده و به مهر خود ممهور داشتند. در شهر رم به تاریخ روز سه شنبه ۱۴ شهر رمضان یک هزار و سیصد و سی‌و هشت هجری و غره ژون یک هزار و نهصد و بیست میلادی سال نهم جمهوریت چین.

امضاء: میرزا اسحق خان مفخم‌الدوله (‌محل مهر) امضای فرانسه

امضاء: وان کوان کی (‌محل مهر) به خط چینی امضای فرانسه