قانون راجع به تشکیل آموزشگاه افسریاری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون راجع به تشکیل آموزشگاه افسریاری - مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ اسفند ماه ۱۳۳۴ مجلس سنا

ماده واحده - درجه‌داران ارتش که دارای گواهینامه سوم متوسط بوده و بتوانند از عهده طی آموزشگاه فرمانده دسته برآیند به درجه افسر یاری (‌بالاتراز استوار یکم و پائین‌تر از ستوان سوم) مفتخر می‌گردند. افسریاران به ترتیب سنوات خدمت و با در نظر گرفتن مقررات ارتش تا حداکثر از حقوق ومزایای درجه ستوان یکمی استفاده خواهند کرد.

در صورتی که افسریاران موفق به اخذ دیپلم شش‌ساله متوسطه شدند به درجه ستوان سومی بدون تقلیل حقوق مفتخر و از مزایای فارغ‌التحصیلان‌آموزشگاه افسری جزء استفاده خواهند کرد.

لایحه قانونی بالا که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه سه‌شنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.