قانون راجع به بیست و هفت فقره حقوق تقاعد و وظیفه وراث مستخدمین متوفی: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به بیست و هفت فقره حقوق تقاعد و حقوق وراث مستخدمین متوفی مصوب ۲۲ ثو...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون راجع به
+
{{سرصفحه پروژه
بیست و هفت فقره حقوق تقاعد و حقوق وراث مستخدمین متوفی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۲۲ ثور ۱۳۰۲
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون راجع به بیست و هفت فقره حقوق تقاعد و حقوق وراث مستخدمین متوفی''' - مصوب ۲۲ ثور ۱۳۰۲
  
 
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است دوازده فقره لوایح نمره ۲۷۳۷ مورخه ۸ میزان راجع
 
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است دوازده فقره لوایح نمره ۲۷۳۷ مورخه ۸ میزان راجع
سطر ۱۵: سطر ۲۱:
 
را راجع به حقوق‌تقاعدی با تطبیق به قانون استخدام نسبت به سنه ماضیه ایت ئیل نیز
 
را راجع به حقوق‌تقاعدی با تطبیق به قانون استخدام نسبت به سنه ماضیه ایت ئیل نیز
 
از تاریخ لایحه منظور و به مجلس پیشنهاد نماید.
 
از تاریخ لایحه منظور و به مجلس پیشنهاد نماید.
 +
 
ماده دوم - وزارت مالیه مجاز است پانزده فقره لوایح نمره ۲۰۲۸۳ - ۱۱ قوس راجع به
 
ماده دوم - وزارت مالیه مجاز است پانزده فقره لوایح نمره ۲۰۲۸۳ - ۱۱ قوس راجع به
 
ورثه موسی‌خان پیشخدمت وزارت مالیه و نمره ۱۴۵۲۳ - ۴‌میزان راجع به ورثه میرزا
 
ورثه موسی‌خان پیشخدمت وزارت مالیه و نمره ۱۴۵۲۳ - ۴‌میزان راجع به ورثه میرزا
سطر ۳۲: سطر ۳۹:
 
پیشنهادی دولت را راجع به حقوق وراث مستخدمین متوفی با تطبیق به‌قانون استخدام
 
پیشنهادی دولت را راجع به حقوق وراث مستخدمین متوفی با تطبیق به‌قانون استخدام
 
نسبت به سنه ماضیه ایت ئیل نیز از تاریخ لایحه منظور و به مجلس پیشنهاد نماید.
 
نسبت به سنه ماضیه ایت ئیل نیز از تاریخ لایحه منظور و به مجلس پیشنهاد نماید.
 +
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۱۴

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون راجع به بیست و هفت فقره حقوق تقاعد و حقوق وراث مستخدمین متوفی - مصوب ۲۲ ثور ۱۳۰۲

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است دوازده فقره لوایح نمره ۲۷۳۷ مورخه ۸ میزان راجع به میرزا ابراهیم خان عضو دفتر گمرک آستارا و نمره ۸۶۶۵‌اول میزان راجع به میرزا حسن‌خان معتمد دیوان ثبات دفتر استیناف و نمره ۸۵۱۰ اول سنبله راجع به میرزا حسنخان عضو اداره ثبت اسناد و نمره۹۳۶۳ مورخه ۱۴ میزان راجع به شاهزاده رکن‌الممالک و نمره ۱۲۹۳۳ مورخه ۶ عقرب راجع به میرزا کریم خان منشی اداره حکومتی گیلان و نمره۱۸۶۲۴ - ۱۲ میزان راجع به گلمیر مستخدم گمرک و نمره ۱۸۷۰۱ مورخه ۵ میزان راجع به میرزا جوادخان ذکاءالممالک و نمره ۵۶۶۷ اول عقرب راجع‌به آقا میرزا ابوالقاسم بهبهانی و نمره ۱۰۴۸۷ - ۱۵ قوس راجع به دبیر رسائل و نمره ۳۰۹۳۷ اول حمل راجع به آقای کمال‌الوزاره و نمره ۱۰۹۶۸ - ۲۳‌جدی راجع به علی‌خان ناظر سفارت ایران در برلن و نمره ۷۸۹۳ مورخه ۱۴ قوس راجع به آقای اجلال‌الملک پیشنهادی دولت را راجع به حقوق‌تقاعدی با تطبیق به قانون استخدام نسبت به سنه ماضیه ایت ئیل نیز از تاریخ لایحه منظور و به مجلس پیشنهاد نماید.

ماده دوم - وزارت مالیه مجاز است پانزده فقره لوایح نمره ۲۰۲۸۳ - ۱۱ قوس راجع به ورثه موسی‌خان پیشخدمت وزارت مالیه و نمره ۱۴۵۲۳ - ۴‌میزان راجع به ورثه میرزا اسمعیل عضو گمرک و نمره ۱۸۵۹۰ - ۲۹ سنبله راجع به ورثه محمد آقا پیشخدمت وزارت مالیه و نمره ۱۳۰۷۰ - ۸ میزان‌راجع به ورثه نوروزبیک رییس سوار گمرک بیله‌سوار و نمره ۱۱۶۰۵ - ۲۶ سنبله راجع به میرزا فتحعلی خان عضو وزارت عدلیه و نمره ۸۲۰۰ مورخه۲۵ اسد راجع به ورثه میرزا حسین خان سالار معتمد و نمره ۱۰۲۰۱ اول قوس راجع به ورثه میرزا سید علیخان تقریرنویس دایره استنطاق و نمره۸۰۶۸ - ۸ میزان راجع به ورثه فتح‌اله خان سوار گمرک و نمره ۶۷۳۸ - ۱۰ میزان راجع به ورثه مشکوه‌الحکماء معاون صحیه مسلخ و نمره ۲۱۲۵۰ -۱۱ میزان راجع به ورثه ولی به یک سوار مالیه آستارا و نمره ۲۰۵۴۶ - ۵ عقرب راجع به ورثه محمد هاشم‌خان پیشخدمت اداره گمرک و نمره ۹۱۴۰ -۸ میزان راجع به ورثه میرزا صادق خان نصرت‌الملک و نمره ۵۵۸۰ مورخه ۳ برج قوس راجع به ورثه مشهدی رحمن و نمره ۲۱۶۶۲ - ۱۰ میزان‌متضمن چهار فقره پیشنهاد راجع به ورثه سید علی محمدخان نایینی و ورثه مجدالاشراف و کنت آلفونس دو فرت و ورثه میرزا علی خان پیشخ دمت‌مالیه و نمره ۱۰۶۶۳ اول اسد راجع به ورثه میرزا محمد علی خان رکن‌الوزاره پیشنهادی دولت را راجع به حقوق وراث مستخدمین متوفی با تطبیق به‌قانون استخدام نسبت به سنه ماضیه ایت ئیل نیز از تاریخ لایحه منظور و به مجلس پیشنهاد نماید.