قانون راجع به انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی ۱۳۳۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اصلاحات ارضی

قانون راجع به انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی - مصوب ۳ آذر ماه ۱۳۳۶

ماده اول - از تاریخ چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و یک که کلیه املاک و خالصجات دولتی با سازمان اداری و بودجه آن از وزارت دارایی‌منتزع و ضمیمه وزارت کشاورزی شده اعمال و حق مالکیت دولت نسبت به املاک و خالصجات مزبور و همچنین وصول مطالبات و انجام تعهدات‌مربوط به آنها با وزارت کشاورزی می‌باشد.

ماده دوم - وزارت دارایی و وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

قانون فوق که مشتمل بر دو ماده می‌باشد پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکًً‌شنبه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۴٫۱۱٫۷ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است