New Server

قانون راجع به اموال مورد وثیقه بانک فلاحتی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون راجع به املاک مورد وثیقه بانک فلاحتی - مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۱۶

ماده واحده - در مورد املاک ثبت نشده که متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه استقراض از بانک فلاحتی قرار می‌دهد اگر پس از استقراض‌کشف شود که ملک متعلق به غیر یا مورد حق غیر بوده بانک فلاحتی می‌تواند اصل و منافع طلب خود را از اموال قرض‌گیرنده چنانچه اموالی داشته‌باشد و یا از عین یا منافع ملک مورد وثیقه استیفاء نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری