قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون فروش خالصجات به منظور واگذاری اراضی به کارگران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اصلاحات ارضی

قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون فروش خالصجات به منظور واگذاری اراضی به کارگران - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا

ماده واحده - تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون فروش خالصجات:

تبصره ۸ - دولت مجاز است از اراضی مذکور در تبصره ۲ این قانون بنا به پیشنهاد وزارت کار و موافقت وزارت کشاورزی و بر طبق آیین‌نامه‌ای که‌توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید به کارگران واجد صلاحیت که مقیم شهرستان مربوطه بوده و خود و عیال آنها در آن‌شهرستان دارای خانه ملکی نباشند و سابقاً هم از اراضی دولتی استفاده نکرده باشند و همچنین به کارمندان بازنشسته دولت طبق مقررات ماده ۲ واگذارنماید.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده‌است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹٫۳.۱۱ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است