New Server

قانون راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین و قراردادهای انرژی اتمی مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم
Majlis Melli 21 Vol 1.pdf


قانون راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - کلمه (‌ژاندارمری) پس از کلمه (‌ارتش) مندرج در متن ماده واحده و تبصره یک قانون مربوط به الحاق ماده واحده به قانون استخدام‌نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و نه اضافه می‌شود.

وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده‌است پس از تصویب مجلس سنا در روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز هفتم بهمن ماه ۱۳۴۲ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است