قانون راجع به اضافه حقوق سالیانه کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون راجع به اضافه حقوق سالیانه کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء - مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۲۶

ماده واحده - اضافه حقوق سالیانه کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و شهرداریها و حداکثر حقوقی که به آنهامی‌توان داد به شرح زیر تصویب می‌شود:

۱ - اضافه حقوق سالیانه کارمندان دون‌پایه یکصد و بیست ریال و حداکثر حقوق آنها در طول مدت خدمت نباید ماهی یک هزار و هفتصد ریال‌تجاوز نماید.

۲ - اضافه حقوق سالیانه خدمتگزاران جزء یکصد ریال و حداکثر حقوق آنها در طول مدت خدمت نباید از ماهی یک هزار و پانصد ریال تجاوزنماید.

تبصره ۱ - اضافه حقوق سال ۱۳۲۶ کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء موضوع این قانون از اول سال ۱۳۲۶ برقرار و محل آن ازصرفه‌جویی‌های بودجه سال ۱۳۲۶ هر یک از وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل مربوطه خواهد بود.

تبصره ۲ - آنچه از اعتبارات ساختمانی سال ۱۳۲۶ که در بودجه ۱۳۲۶ اعتبار آن تأمین شده و یا حوالجاتش صادر شده در سال ۱۳۲۷ عمل ادامه‌داشته باشد تا در کارهایی که در سال ۱۳۲۶ شروع شده‌است خاتمه یابد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و دو تبصره‌است در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت