New Server

قانون راجع به اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون راجع به اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۳٫۸.۹

ماده واحده - قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ - ماده ۲۰ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۲۰ - ترفیع افسران و کارمندان ارتش با رعایت شرایط مقرر در این قانون و برابر طرحهای مصوبه ارتش در هر موقع سال اعطاء می‌گردد.

۲ - ماده ۳۱ به شرح ذیل اصلح می‌شود:

ماده ۳۱ - جمع کل افسران نباید از یک دهم ((۱۰).(۱)) جمع کل نظامیانی که در طرحهای پرسنلی مصوبه نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین و تثبیت شده‌است تجاوز کند ضمناً نسبتهای زیر باید همواره رعایت شود:

حداکثر تعداد افسران در درجات ستوانی نبایستی از سی و سه و نیم درصد (۳۳٫۵%) جمع کل افسران تجاوز کند.

حداکثر تعداد افسران در درجات سروانی نبایستی از بیست و چهار درصد (۲۴%) جمع کل افسران تجاوز کند.

حداکثر تعداد افسران در درجه سرگردی نبایستی از هیجده درصد (۱۸%) جمع کل افسران تجاوز کند.

حداکثر تعداد افسران در درجه سرهنگ دومی نبایستی از چهارده درصد (۱۴%) جمع کل افسران تجاوز کند.

حداکثر تعداد افسران در درجه سرهنگی نبایستی از نه درصد (۹%) جمع کل افسران تجاوز کند.

حداکثر تعداد افسران در درجات امیری نبایستی از یک و نیم درصد (۱٫۵%) جمع کل افسران تجاوز کند.

تبصره - افسرانی که وضع خدمتی آنان منطبق با بند (‌و) ماده ۱۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۳۳۶٫۴.۳۰ می‌باشد جزو جمع‌کل و تعداد افسران مصرحه در این ماده محاسبه نشده و در آمارها علاوه بر جمع کل و تعداد مزبور منظور خواهد شد.

۳ - ماده ۳۳ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۳۳ - اعطای ترفیع در زمان جنگ به افسران و کارمندانی که در عملیات رزمی شرکت دارند تابع مقررات زمان صلح نبوده و بر حسب ضرورت بنابه اراده سنیه شاهانه خواهد بود.

۴ - تبصره‌های زیر به ماده ۱۰۲ اضافه می‌شود و از تاریخ تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۲ - هرگاه افسران و کارمندان بازنشسته به علت جرائمی که در زمان قبل از بازنشستگی مرتکب شده‌اند به حبس جنایی مطلقاً و یا به بیش از یک‌سال حبس تأدیبی محکوم گردند از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهند بود.

لیکن از تاریخ قطعیت حکم به عائله تحت تکفل آنان ماهیانه مبلغی معادل مستمری وراث مستمری‌بگیر بازنشستگان متوفی با رعایت مقررات قانون‌استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به مستمری پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳ - در صورتی که مشمولین تبصره ۲ به استناد ماده ۷۰ اصلاحی قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی باز نشسته شده باشند مبلغی که به‌عائله آنها پرداخت می‌شود بر مبنای سنوات خدمت آنان محاسبه و تعدیل خواهد شد.

تبصره ۴ - افسران و کارمندانی که در خدمت هستند و لااقل بیست سال سابقه خدمت دارند در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج ازخدمت باشد از تاریخ قطعیت حکم با عائله تحت تکفل آنان بر طبق مقررات تبصره ۲ این قانون رفتار خواهد شد.

این قبیل محکومین حق استفاده از مقررات ماده ۱۰۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را ندارند مگر آنکه فاقد عائله مستمری‌بگیر بوده باشند.

تبصره ۵ - مشمولین مقررات تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ حق استفاده از هیچیک از مزایای بازنشستگی و عناوین مربوط نخواهند داشت.

۵ - ماده ۱۱۱ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱۱ - اعطای ارشدیت به افسران و کارمندان کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی در صورت ابراز لیاقت و شایستگی فوق‌العاده و فداکاری ازطرف آنان در هر موقع به مدت حداکثر معادل نصف حداقل مدت توقف قانونی در درجه مربوط منوط به اراده سنیه شاهانه خواهد بود.

۶ - تبصره ۲ ماده ۱۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲ - در صورتی که مشمولین دیپلمه و بالاتر که برای نیل به مقام افسری یا درجه‌داری به قسمتها اعزام می‌گردند در حین خدمت قبل از نیل به‌درجات افسری یا درجه‌داری مرتکب عملی گردند که دلالت بر عدم شایستگی آنان جهت نیل به درجات مذکور بنماید و مراتب مورد گواهی شورای‌سازمان فرهنگی و تصویب فرمانده نیروی مربوط واقع گردد بایستی خدمت زیر پرچم را تا دو سال با احتساب مدت خدمت قبلی با درجه و حقوق ومزایای سرباز وظیفه انجام دهند.

۷ - کلیه قوانین و مقررات مباین با این قانون ملغی است.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روزیکشنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز شنبه نهم آبان ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است