قانون راجع به اصلاح ماده ۸ قانون برنامه عمرانی هفت‌ ساله دوم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم


قانون راجع به اصلاح ماده ۸ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم - مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا

ماده اول - از اول سال ۱۳۳۷ تا پایان دوره برنامه هفت‌ساله دوم کل عواید نفت اعم از مالیات بر درآمد پرداخت مشخص بین سازمان برنامه ووزارت دارایی و شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مشروح زیر تقسیم خواهد شد: در سال ۱۳۳۷:

الف - سهم سازمان برنامه شصت درصد (۶۰٪) از ۱۸۸ میلیون دلار.
ب - سهم شرکت ملی نفت ایران بیست درصد (۲۰٪) از ۱۸۸ میلیون دلار.
ج - سهم وزارت دارایی بیست درصد (۲۰٪) از ۱۸۸ میلیون دلار به علاوه آنچه اضافه بر ۱۸۸ میلیون دلار عاید شود.

از ابتدای سال ۱۳۳۸ تا اول مهر ماه ۱۳۴۱ انتهای دوره برنامه هفت‌ساله دوم:

الف - سهم سازمان برنامه شصت درصد (۶۰٪) از کل عواید نفت اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص.
ب - سهم شرکت ملی نفت ایران پانزده درصد کل عواید نفت.
ج - سهم وزارت دارایی بقیه آنچه از کل عواید نفت باقی خواهد ماند.


ماده دوم - به دولت اجازه داده می‌شود از اول سال ۱۳۳۷ تا خاتمه دوره برنامه هفت‌ساله دوم در حدود برنامه‌های مصوب برای تحصیل وام مذاکره‌نماید و در هر مورد لایحه وام را به مجلسین برای تصویب تقدیم دارد.

قانون فوق که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۱۲٫۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است