قانون راجع به استفاده از بیست و سه میلیون دلار قسمتی از وام موضوع تحصیل اعتبار از کشورهای متحده آمریکا و‌انگلستان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قانون راجع به استفاده از بیست و سه میلیون دلار قسمتی از وام موضوع تحصیل اعتبار از کشورهای متحده آمریکا و‌انگلستان - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا

ماده ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و سه میلیون دلار قسمتی از وام آمریکا موضوع تبصره ۲ قانون تحصیل اعتبار از ممالک‌متحده آمریکا و انگلستان را دریافت و هم‌ارز ریالی آن را که بالغ به ۱۷۴۸ میلیون ریال خواهد بود به طریق زیر در اختیار سازمان برنامه و بانکهای رهنی‌و ساختمانی بگذارد:

۱ - در وجه سازمان برنامه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۲ - در وجه بانک رهنی به منظور ازدیاد سرمایه ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۳ - در وجه بانک ساختمانی به منظور ازدیاد سرمایه ۲۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال


تبصره ۱ - سازمان برنامه در مقابل مبلغ دریافتی مذکور مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال از درآمد نفت در وجه وزارت دارایی پرداخت خواهد نمود که به‌مصرف بودجه کل کشور برسد.

تبصره ۲ - استفاده از بانک رهنی و بانک ساختمانی بر طبق برنامه‌ای که به وسیله مجمع عمومی سهامداران هر دو بانک تهیه و به مورد اجراءگذارده می‌شود خواهد بود و به هر حال هشتاد درصد وجوهی که از محل وام مزبور به بانکهای رهنی و ساختمانی داده می‌شود به شهرستانهای کشوراعم از مراکز استان یا سایر شهرستانهای آن به استثنای تهران اختصاص می‌یابد.

ماده ۲ - وزارت دارایی اجازه دارد آن قسمت از وجوهی را که در نتیجه معاملات مربوط به قانون ۴۸۰ دولت آمریکا (‌فروش مازاد محصولات‌کشاورزی) به صورت وام مبلغ (‌دو میلیون و نیم دلار) قابل استفاده‌است و معاملات آن تا به حال انجام شده اخذ و برای تکمیل باند فرودگاه مهرآباد وکمک به بانکهای صنعتی و معدنی دولتی و وام به بانکها صنعتی و معدنی غیر دولتی اختصاص دهد.

قانون فوق که مشتمل بر دو ماده و دو تبصره‌است در جلسه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۱۲٫۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.