قانون راجع به اجازه پرداخت یک صد و پنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌های ساختمانی، رهنی و کشاورزی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

قانون راجع به اجازه پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانکهای ساختمانی، رهنی و کشاورزی - مصوب ۲۵ مهر ماه ۱۳۳۴

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که به وسیله سازمان برنامه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از درآمد نفت بالتساوی به بانکهای ساختمانی‌و رهنی و کشاورزی ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون برای انجام ساختمان‌های نیمه‌تمام و اجرای برنامه‌های مؤسسات مزبور بپردازد. این مبلغ‌ضمن جداول منضم به لایحه سازمان برنامه منظور خواهد گردید.

تبصره ۱ - دولت مکلف است مبالغی را که به موجب قوانین قبلاً تعهد پرداخت آنها را در مقابل بانکهای کشاورزی و رهنی و ساختمانی نموده‌است ظرف مدت دو سال با اقساط متساوی ماهیانه از محل درآمد نفت به بانکهای مزبور پرداخت نموده و از وجوهی که می‌بایستی به سازمان برنامه‌پرداخت گردد کسر نماید.

تبصره ۲ - نصف مبلغ پنجاه میلیون ریالی که در اختیار بانک کشاورزی گذارده می‌شود به نسبت سرمایه به صندوقهای روستایی اختصاص داده‌می‌شود.

تبصره ۳ - سرمایه بانک رهنی ایران هفتصد و بیست میلیون ریال است که پنجاه درصد متعلق به وزارت دارایی و پنجاه درصد متعلق به بانک ملی‌است.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره‌است در جلسه سه‌شنبه بیست و پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه دوشنبه اول آبان ماه ۱۳۳۴ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است