قانون راجع به اجازه پرداخت یک صدوپنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌های ساختمانی - رهنی و کشاورزی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

قانون راجع به اجازه پرداخت یک صدوپنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌های ساختمانی - رهنی و کشاورزی - مصوب ۲۵ مهرماه ۱۳۳۴

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که به وسیله سازمان برنامه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از درآمد نفت بالتساوی به بانکهای ساختمانی‌و رهنی و کشاورزی ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون برای انجام ساختمان‌های نیمه‌تمام و اجرای برنامه‌های مؤسسات مزبور بپردازد. این مبلغ‌ضمن جداول منضم به لایحه سازمان برنامه منظور خواهد گردید.

‌تبصره ۱ - دولت مکلف است مبالغی را که به موجب قوانین قبلاً تعهد پرداخت آنها را در مقابل بانکهای کشاورزی و رهنی و ساختمانی نموده‌است ظرف مدت دو سال با اقساط متساوی ماهیانه از محل درآمد نفت به بانکهای مزبور پرداخت نموده و از وجوهی که می‌بایستی به سازمان برنامه‌پرداخت گردد کسر نماید. ‌

تبصره ۲ - نصف مبلغ پنجاه میلیون ریالی که در اختیار بانک کشاورزی گذارده می‌شود به نسبت سرمایه به صندوقهای روستایی اختصاص داده‌می‌شود. ‌

تبصره ۳ - سرمایه بانک رهنی ایران هفتصد و بیست میلیون ریال است که پنجاه درصد متعلق به وزارت دارایی و پنجاه درصد متعلق به بانک ملی‌است. ‌ این قانون که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه سه‌شنبه بیست و پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌قانون بالا در جلسه دوشنبه اول آبان ماه ۱۳۳۴ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است