قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز


قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت - مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۴۳

‌ماده واحده - پنج قرارداد ضميمه و پيوست‌هاي آنها كه به استناد ماده ۲ قانون نفت مصوب امرداد ماه ۱۳۳۶ به منظور اجراي عمليات تفحص و‌اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري و فروش و صدور نفت از مناطق مصرح در قراردادهاي مزبور بين شركت ملي نفت ايران از يك طرف و شركتها و‌گروههاي مفصله ‌الاسامي زير:

۱ - باتافسه ماتشایای ن. و.
Bataafse Patroleum Maatschappij N.V

۲ - تایدواتر اویل کمپانی
Tidewater Oil Company ‌
- اسكلي اويل كمپاني
SKelly Oil Company
- ‌سان‌ري دي اكس اويل كمپانی
Sunray Dx Oil Company ‌
- دي سوپريور اويل كمپانی
The Superior Oil Company

- كرمك‌گي اويل اينداستريز اينكورپوريتد
Kerr-Mcgee Oil Industries, inc ‌
- سيتيز سرويس كمپانی
Cities Service Company ‌
- ريچفيلد اويل كورپوريشن
Richfield Oil Corporation
۳ - آجیپ اس.پ.آ.
Agip S.P.A. ‌
- فيليپس پتروليوم كمپانی
Phillips Petroleum Company ‌
- اويل اند نچرال گز كاميشن اينديا
Oil And Natural Gas Commission, India

۴ - آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی - دي آتلانتيك ريفاينينگ
The Atlantic Refining Company
- كمپاني مورفي اويل كورپوريشن
Murphy Oil Corporation ‌
- سان اويل كمپانی
Sun Oil Company
‌- يونيون اويل كمپاني آو كاليفرنيا
Union Oil Company of California
۵ ـ بورو دو روشرش دو پترول
Bureau de Recherches de Petrole
‌- رژي اتونوم ده پترول
Regie Autonome des Petrols ‌
- سوسيته ناسيونال د پترول داكيتن
Societe Nationale de Petroles D,aquitains ‌
از طرف ديگر امضاء شده و به تأييد دولت نيز رسيده است تصويب و اجازه مبادله و اجراي آنها داده مي‌شود.

‌قانون بالا كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز يكشنبه هيجدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

‌قانون بالا در جلسه روز شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۴۳ به تصويب مجلس سنا رسيده است

پنج فقره قرارداد نفت

۱ بخش قرارداد شرکت ملی نفت ایران و باتافسه پترولیوم مانشای ن.و.

۱ ‌بخش يك فلات قاره ايران

‌قرارداد دستگاه مختلط

‌بين

‌شركت ملي نفت ايران و

‌باتافسه پتروليوم ماتشاپاي ن.‌و.

Bataafse Petroleum Maatschappij. N. V

۲ قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و تاید واتر اویل کمپانی

‌۲ بخش يك فلات قاره ايران

‌قرارداد دستگاه مختلط

‌بين

‌شركت ملي نفت ايران

‌و

‌- تايدواتر اويل كمپاني

Tidewater Oil Company ‌ - اسكلي اويل كمپاني
Skelly Oil Company
‌- سان‌ري دي اكس اويل كمپاني
Sunray Dx Oil Company
‌- دي سوپريور اويل كمپاني
The Superior Oil Company ‌
- كرمكگي اويل اينداستريز اينكورپوريتد
Kerr_Mcgee Oil Industries, Inc ‌
- سيتيز سرويس كمپاني
Cities Service Company ‌
- ريچفيلد اويل كورپوريشن
Richfield Oil Corporation

۳ قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و آجیپ اس.پ.آ.

۳ بخش يك فلات قاره ايران
‌قرارداد دستگاه مختلط
‌بين
‌شركت ملي نفت ايران
‌و
‌- آجيپ اس.پ.‌آ.
AGIP S.P.A.
‌- فيليپس پتروليوم كمپاني
Phillips Petroleum Company ‌

- اويل اند نچرال گس كاميشن اينديا
Oil And Natural Gas Commission, India

۴ قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و اتلانتیک ریفاینینگ کمپانی و غیره

‌۴ قرارداد دستگاه مختلط
‌بين
‌شركت ملي نفت ايران
‌و

‌- دي آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني
The Atlantic Refining Company

‌- مورفي اويل كورپوريشن
Murphy Oil Corporation ‌

- سان اويل كمپاني
Sun Oil Company

‌- يونيون اويل كمپاني آو كاليفرنيا
Union Oil Company of California

۵ قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و بورو دو روشرش دو پترول

۵ بخش ۱ فلات قاره ايران
‌قرارداد دستگاه مختلط
‌بين
‌شركت ملی نفت ايران
‌و

‌- بورو دو روشرش دو پترول
Bureau de Recherches de Petrole

‌- رژي اتونوم ده پترول
Regie Autonome des Petroles

‌- سوسيته ناسيونال ده پترول د اكيتن
Societe Nationale des Petoles d, Aquitaine