قانون راجع به اجازه تحصیل چهل و هفت و نیم میلیون دلار وام از صندوق وامهای عمرانی آمریکا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قانون راجع به اجازه تحصیل چهل و هفت و نیم میلیون دلار وام از صندوق وامهای عمرانی آمریکا - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۶ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا

ماده واحده - دولت مجاز است در اجراء ماده ۲ قانون مصوب بیست و نهم اسفند ماه ۱۳۳۶ و قسمت آخر بند (ب) ماده واحده بودجه سال ۱۳۳۷‌کل کشور مبلغ چهل و هفت و نیم میلیون دلار (۴۷۵۰۰۰۰۰) از صندوق وامهای عمرانی آمریکا به موجب قرارداد ضمیمه برای اجراء پاره‌ای از طرحهای‌عمرانی سازمان برنامه وام بگیرد.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه‌است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه یکشنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصدو سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۱۲٫۸ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

قرارداد چهل و هفت و نیم میلیون دلار از صندوق وام‌های عمرانی امریکا

قرارداد وام (‌راجع به اجازه تحصیل چهل و هفت و نیم میلیون دلار وام از صندوق وامهای عمرانی آمریکا) این قرارداد در تاریخ هفتم ژانویه ۱۹۵۹ بین ایران (‌که از این پس "‌وام‌گیرنده" خوانده می‌شود) و صندوق وامهای عمرانی که یک مؤسسه دولت‌کشورهای متحده آمریکا است (که از این پس صندوق وامهای عمرانی خوانده می‌شود) به شرح ذیل منعقد گردیده‌است:

نظر به این که طبق قانون مصوب هشتم اسفند ۱۳۳۴ ایران "‌وام‌گیرنده" برنامه هفت‌ساله دوم را (‌که ممکن است طبق قوانین ایران اصلاح شود و از این‌پس "‌برنامه" خوانده می‌گردد) برای توسعه اقتصادی و اجتماعی خود شروع نموده و سازمان برنامه ایران را (‌که از این پس سازمان برنامه خوانده‌می‌شود) به عنوان یک مؤسسه دولت ایران و برای اجرای "‌برنامه" ایجاد کرده‌است.

نظر به این که وام‌گیرنده وامی به مبلغ حداکثر چهل و هفت میلیون و پانصد هزار دلار آمریکایی (۴۷۵۰۰۰۰۰ دلار) برای کمک در تأمین هزینه طرحهای‌خاص به منظور توسعه امور اقتصادی جزء "‌برنامه" از صندوق وامهای عمرانی درخواست نموده باشد.

نظر به این که صندوق وامهای عمرانی حاضر به دادن وام مزبور می‌باشد زیرا به وسیله آن نسبت به توسعه منابع اقتصادی و قدرت تولیدی وام‌گیرنده براساس کمک به خویشتن و همکاری متقابل کمک خواهد شد.

علیهذا وام‌گیرنده و صندوق وامهای عمرانی به شرح زیر موافقت می‌نمایند:

ماده اول - وام - مقاصد و موارد استفاده آن

بند ۱٫۰۱ - صندوق وامهای عمرانی موافقت می‌نماید که مبلغی تا میزان حداکثر چهل و هفت میلیون و پانصد هزار دلار آمریکایی (۴۷۵۰۰۰۰۰ دلار)‌از طریق پرداخت به سازمان برنامه و به وسیله صندوق وامهای عمرانی طبق شرایط و مندرجات این قرارداد وام برای مقاصد مندرج در بند ۱٫۰۲ ذیل به‌وام‌گیرنده وام دهد.

بند ۱٫۰۲ - منظور از وام مزبور منحصراً کمک به سازمان برنامه در اجرای طرحهای خاص توسعه اقتصادی است که اولاً جزء برنامه باشد و ثانیاً جزءیکی از قسمتهای زیر باشد.

ماشین آلات کشاورزی - سیلولها - توسعه جنگلها - ساختمان و روشنایی - فرودگاه‌ها - اصلاح جاده‌ها - عمران شهرستانها - تجهیزات راه‌آهن -‌مخابرات - دفع آفات نباتی - ایستگاه‌های راه آهن - کارخانه چیت‌سازی تهران و یا طرحهای کلی دیگری که مورد توافق کتبی صندوق وامهای عمرانی‌قرار گیرد و ثالثاً هر یک از آن طرحها باید طبق مندرجات بند ۲٫۰۲ کتباً مورد تصویب صندوق وامهای عمرانی قرار گیرد. عنوان "‌طرحهای مصوبه" به‌معنی طرحهایی خواهد بود که به وسیله سازمان برنامه طبق بند ۲٫۰۱ تسلیم شود و برابر شرح تقدیمی طبق بند مزبور تسلیم گردیده باشد با در نظرگرفتن این که شرح مزبور ممکن است در مواقعی طبق بند ۲٫۰۴ تغییر یابد.

بند ۱٫۰۳ - جز در موردی که به نحو دیگری موافق کتبی صندوق وامهای عمرانی قرار گیرد وام‌گیرنده اهتمام خواهد نمود که وام مورد بحث چنانچه دربند ۳٫۰۵ (ج) مندرج شده‌است طبق شرایط این قرارداد منحصراً برای تأمین هزینه‌های لازم توسط سازمان برنامه به منظور تأمین وسایل و لوازم وتدارکات (‌که از این پس "‌کالاها") خوانده می‌شود و همچنین خدمات لازم برای اجرای طرحهای مصوبه به کار برود. مشروط بر آن که وام مزبور فقط‌برای تأمین هزینه تهیه کالاها و خدماتی مورد استفاده واقع شود که مربوط به طرح مصوبه و به مقداری که طبق بند ۲٫۰۲ به وسیله صندوق وامهای‌عمرانی برای طرح مصوبه مورد تصویب قرار گرفته باشد.

بند ۱٫۰۴ - الف - کالاهایی که قبل از ۲۰ مه ۱۹۵۸ تحویل و یا قیمت آن پرداخت شده باشد و همچنین خدماتی که قبل از تاریخ مزبور انجام گرفته‌و یا هزینه آن پرداخت شده باشد از محل این وام اعتباری برای آن تأمین نخواهد گردید.

ب - فقط می‌توان بهاء کالاهایی را طبق بند ۱٫۰۲ از محل وام تأمین نمود که از ایران و یا مناطق مذکور در جدول ۹۹ دفترچه جغرافیایی اداره کل‌همکاری بین‌المللی (‌که در هنگام سفارش قطعی و یا کنترات کالاها نافذ و معتبر باشد) خریداری و تأمین گردد.

مناطق مذکور در جمله فوق به معنی کشور و ناحیه‌ای خواهد بود که کالاها از آن به ایران حمل شود به استثنای مواردی که اجناس از یک بندر آزاد و یاانبار تضمین شده به همان نحو دریافت و حمل گردد که در آن موارد مناطق به معنی کشور و یا ناحیه‌ای خواهد بود که اجناس آن از آن بندر آزاد و یا انبارتضمین شده حمل گردیده‌است.

ج - چنانچه کالاهایی به وسیله بنگاه حمل و نقلی که متعلق به کشوری غیر از ایران و یا کشورهای مندرجه در جدول ۹۹ دفترچه جغرافیایی اداره کل‌همکاری بین‌المللی که در هنگام حمل اجناس مزبور معتبر و نافذ است نباشد و نیز به وسیله وسایل نقلیه که توسط کشورهای مزبور کنترل می‌شودحمل نشود بهای آنها و هزینه حمل و نقل مربوطه از محل وام تأمین نخواهد شد.

ماده دوم- طرحهای مصوبه - حسابهای طرح

بند ۲٫۰۱ - جز در مواردی که صندوق وامهای عمرانی با تاریخ دیگری کتباً موافقت نماید سازمان برنامه توضیحات لازم راجع به طرحهای خاص‌توسعه اقتصادی برنامه را که مایل است بر آن از صندوق وام عمرانی تحت این قرارداد تقاضای وام کند با جزئیاتی که صندوق وام عمرانی لازم بداند تاقبل از اول آوریل ۱۹۵۹ به صندوق مزبور تسلیم خواهد کرد.

توضیحات راجع به هر یک از طرحهای مزبور باید منضم به درخواستی باشد مبنی بر این که هزینه طرح تحت این قرارداد تأمین شود و حاوی مبلغ‌هزینه‌ای باشد که تأمین آن درخواست شده‌است.

بند ۲٫۰۲ - صندوق وامهای عمرانی هر یک از شرح طرحها و درخواستهای مزبور را فوراً مورد توجه قرار داده و تصویب و یا عدم تصویب صندوق‌مزبور را نسبت به تأمین هزینه طرح مزبور تحت این قرارداد به سازمان برنامه اطلاع خواهد داد و در صورت تصویب طرح حداکثر مقدار پرداخت را که‌تحت این قرارداد برای طرح مزبور مجازات و همچنین سایر شرایط لازم را که مغایر این قرارداد نباشد و در مورد تأمین هزینه پروژه تحت این قرارداد به‌کار برود به اطلاع سازمان برنامه خواهد رسانید (‌مبلغ مزبور از این پس به عنوان مبلغ مصوبه طرح مصوب خوانده خواهد شد).

بند ۲٫۰۳ - در تاریخ قطعی شدن این قرارداد صندوق وامهای عمرانی دو حساب به نام "حساب وام الف" و " حساب وام ب" باز خواهد کرد. پس ازتصویب طرحهای مربوط به طبقه کلی توسعه جنگل - ساختمان و روشنایی فرودگاه‌ها - اصلاح جاده‌ها - عمران شهرستانها - تجهیزات راه‌آهن-‌مخابرات - دفع آفات نباتی - و ایستگاه‌های راه آهن صندوق وامهای عمرانی مبلغ مصوبه مربوط برای طرحهای مزبور را به "‌حساب وام الف" خواهدگذاشت. پس از تصویب طرحهای مربوط به طبقه کلی ماشین آلات کشاورزی - سیلوها و کارخانه چیت‌سازی تهران صندوق وامهای عمرانی مبلغ‌مصوبه برای طرح مزبور را به "حساب وام ب" خواهد گذاشت. ولی در مورد تصویب طرحهایی که جزء هیچکدام از طبقه‌های کلی مشروحه در این بندنیستند صندوق وامهای عمرانی مبلغ مصوبه برای طرح مزبور را یا به حساب وام "‌الف" و یا به حساب وام "ب" هر کدام مقتضی بداند خواهد گذاشت.

بند ۲٫۰۴ - هر گاه تغییرات مهمی در طرحهای مصوبه مذکور در شرح طرح تقدیمی به صندوق وامهای عمرانی برابر بند ۲٫۰۲ بدون موافقت کتبی وقبلی صندوق مزبور صورت گیرد هیچ گونه پرداختی تحت این قرارداد وام نسبت به طرح مصوبه فوق به عمل نخواهد آمد.

ماده سوم - پرداختهای اولیه و شرایط پرداختهای بعدی

بند ۳٫۰۱ - پس از تأمین کلیه شرایط قبلی برای پرداخت تحت این قرارداد وام صندوق وامهای عمرانی پیش‌پرداختهایی به دلار آمریکایی بر حسب‌تقاضای سازمان برنامه از هر یک از حسابهای وام در واحدهای یکصد هزار دلاری به عمل خواهد آورد مشروط بر آن که پیش‌پرداخت در هر مورد ازسی درصد (۳۰%) جمع مقدار مصوبه طرح که به حساب وام مزبور گذارده شده‌است تجاوز نکند (‌مگر در مواردی که صندوق وامهای عمرانی کتباً‌موافقت نماید) این پیش‌پرداختها به وسیله وام‌گیرنده برای تأمین قیمت اجناس و خدمات طبق بند ۱٫۰۳ فوق به مصرف خواهد رسید.

بند ۳٫۰۲ - پس از تأمین کلیه شرایط قبلی لازم برای پرداخت تحت این قرارداد وام صندوق وامهای عمرانی علاوه بر پیش‌پرداختهای مذکور در بند۳٫۰۱ فوق پرداختهایی در هر ماه و یا در فواصل دیگری که مورد موافقت کتبی صندوق وامهای عمرانی قرار گیرد تحت این قرارداد وام در وجه سازمان‌برنامه به عمل خواهد آورد. این پرداختها از محل حساب وام مربوطه در مقابل هزینه‌هایی که از طرف سازمان برنامه برای پرداخت قیمت اجناس وخدمات مذکور در بند ۱٫۰۳ فوق انجام شده خواهد بود. این پرداختها فوراً پس از درخواست سازمان برنامه و به اتکاء مدارکی که صندوق وامهای‌عمرانی در موقع خود تعیین نماید به عمل خواهد آمد. هر گاه هزینه‌های مصرفی سازمان برنامه به پولی غیر از دلار آمریکا باشد و سازمان برنامه تقاضاکند که وجوه این هزینه‌ها پرداخت شود صندوق وامهای عمرانی هم‌ارز دلار آمریکایی آن مبلغ مسکوک یا پول رایج قانونی ایران (که از این پس پول‌ایران خوانده می‌شود) که معادل ارزهای خارجی به جز دلار مصرفی سازمان برنامه‌است به سازمان برنامه پرداخت خواهد نمود. در مواردی که مشمول‌جمله فوق می‌باشد مقدار دلار آمریکایی که در مقابل آن وجهی به سازمان برنامه پرداخت خواهد شد

از طرف صندوق وامهای عمرانی و بر مبنای نرخ‌تسعیر دلار آمریکایی به پول ایرانی مصرفی به وسیله سازمان برنامه در تاریخ پرداخت مزبور تعیین خواهد شد.

نرخ تسعیر پول ایران و دلار آمریکایی در هر تاریخ خاص عبارت از نرخی خواهد بود که به آن نرخ دلار آمریکایی در آن تاریخ در مقابل ریال به ساکنان‌ایران غیر از مقامات دولتی برای منظورهای زیر فروخته می‌شود:

۱ - پرداخت بهره و استرداد اصل وامها.

۲ - انتقال اصل سرمایه‌های به کار افتاده در ایران.

۳ - انتقال اصل سرمایه‌های به کار افتاده در ایران مشروط بر آن که تنها یک نرخ برای چنین معاملات ارزی در ایران وجود داشته باشد.

هر گاه یک نرخ ارز واحدی برای سه نوع معاملات مذکور در فوق وجود نداشته باشد نرخ تسعیر در هر تاریخ خاص عبارت خواهد بود از بالاترین نرخ‌تسعیر (‌یعنی حداکثر واحد پول ایران در مقابل هر دلار آمریکایی) که به آن نرخ دلار آمریکایی در آن تاریخ به ساکنان ایران (‌به استثناء مقامات دولتی)‌برای انجام هر یک از سه نوع معاملات فوق فروخته می‌شود و یا برای فروش عرضه می‌گردد صندوق وامهای عمرانی مقادیر دلارهای آمریکایی را که به‌حسابهای وام مذکور در جمله فوق گذاشته می‌شود به اطلاع سازمان برنامه خواهد رسانید.

بند ۳٫۰۳ - در تمام این قرارداد "‌عبارت " پرداخت به معنای پیش‌پرداختهایی که تحت بند ۱٫۰۳ فوق یا پرداختهایی که تحت ۳٫۰۲ به عمل آمده‌است‌خواهد بود.

بند ۳٫۰۴ - در ظرف (۹۰) روز پس از تاریخ اخیر مذکور در بند ۸٫۰۲ سازمان برنامه مدارک مورد تقاضای صندوق وامهای عمرانی را برای نشان دادن‌مخارجی که توسط سازمان برنامه برای مصارف مذکور در بند ۱٫۰۳ به عمل آمده‌است به صندوق وامهای عمرانی تسلیم خواهد نمود. مخارج مزبورعبارتند از مخارجی که در جزء مدارک تقدیمی برای پرداختهای موضوع بند ۳٫۰۲ منظور نشده‌است. در ظرف پنج (۵) روز پس از تسلیم مدارک مزبورو حداکثر نود و پنج (۹۵) روز پس از تاریخ مذکور در بند ۸٫۰۲ وام‌گیرنده مبالغی به شرح ذیل به دلار آمریکایی در وجه صندوق وامهای عمرانی خواهدپرداخت.

الف - مجموع پرداختهایی که از حساب وام (‌الف) به سازمان برنامه به عمل آمده‌است منهای مجموع کلیه پرداختهای سازمان برنامه برای طرحهای‌مصوبه مربوط که به حساب وام (الف) گذاشته شده و اسناد آن طبق بند ۳٫۰۲ و ۳٫۰۴ تسلیم شده‌است.

ب - مجموع پرداختهایی که از حساب وام (ب) به سازمان برنامه به عمل آمده‌است منهای مجموع پرداختهای سازمان برنامه برای طرحهای مصوبه‌مربوط که به حساب وام (ب) گذاشته و اسناد آن طبق بند ۳٫۰۲ و ۳٫۰۴ تسلیم شده‌است.

از لحاظ جملات فوق و در تعیین مقدار هزینه به دلار آمریکایی که اسناد آن از طرف سازمان برنامه تسلیم شده باشد هر گونه هزینه‌هایی که به پولهایی‌غیر از دلار آمریکایی به عمل آید به صورت هم‌ارز دلاری آن از روی نرخ تسعیر پولهای مزبور به دلار آمریکایی به شرح مندرجه در بند ۳٫۰۲ محسوب‌خواهد شد.

بند ۳٫۰۵ - عبارات ذیل به نحوی که در این قرارداد وام استعمال شده‌است دلالت بر معانی ذیل دارد:

الف - "‌وام الف" در هر موقع دلالت دارد بر مجموع پرداختهایی که از حساب وام (الف) تا آن موقع آمده‌است منهای مبالغی که طبق بند ۳٫۰۴ فوق و به‌موجب قسمت (ب) آن بند به صندوق وام عمرانی مسترد شده‌است.

ب - "‌وام ب" در هر موقع دلالت دارد بر مجموع پرداختهایی که از حساب وام (ب) تا آن موقع به عمل آمده‌است منهای مبالغی که طبق بند ۳٫۰۴ فوق‌و به موجب قسمت (ب) بند مزبور به صندوق وام عمرانی مسترد شده‌است.

ج - "‌وام" در هر موقع دلالت دارد بر جمع کلی مبالغ وام (‌الف) و وام (ب) که طبق بند (‌الف) و (ب) بند ۳٫۰۵ در آن موقع تعیین شود.

بند ۳٫۰۶ - قبل از این که صندوق وامهای عمرانی پرداختی تحت این وام بنماید و به عنوان شرط لازم آن مدارکی که مورد قبول صندوق وامهای‌عمرانی و به نحوی که از طرف صندوق مزبور لدی‌الاقتضاء درخواست شود درباره اقداماتی که به وسیله وام‌گیرنده و سازمان برنامه نسبت به این قراردادبه عمل آمده یا خواهد آمد می‌بایستی به صندوق وامهای عمرانی تسلیم شود و این مدارک شامل نظریه و یا نظریه‌های مشاور قضایی مبنی بر مراتب‌ذیل به نحوی رضایت‌بخش برای صندوق وام عمرانی باشد:

الف - تأیید این که وام‌گیرنده دارای اختیارات و صلاحیت قانونی تحت قوانین ایران برای انعقاد این قرارداد وام و صدور سفته‌های مربوطه تحت آن وتقبل کلیه تعهدات وظایفی که طبق آن برای وام‌گیرنده تعیین شده‌است می‌باشد.

ب - تأیید این که قرارداد وام به نحو شایسته‌ای به وسیله وام‌گیرنده تنفیذ گردیده و به تصویب و امضاء رسیده و از طرف او ایفاد گردیده و تعهدات‌الزام‌آور و قطعی وام‌گیرنده را در مورد مواد قرارداد مزبور در بر دارد.

ج - هر گونه سفته‌ای که به موجب ماده پنج این قرارداد تنظیم و تحویل شود به منزله تعهد الزام‌آور و قطعی وام‌گیرنده طبق مصرحات آن خواهد بود وجز در موردی که به نحو دیگری در نظریه قضایی مزبور قید شود هیچ گونه امضاء تشریفات دیگری به این منظور لازم نخواهد بود.

ماده چهارم - بهره - شرایط استرداد وام

بند ۴٫۰۱ - وام‌گیرنده بهره‌ای به میزان سه و نیم درصد ((۲).(۱)۳ درصد) در سال نسبت به مانده بدهکار اصل وام (‌الف) در موقع خود خواهدپرداخت و همچنین بهره‌ای به میزان پنج و یک بهره درصد ((۴).(۱)۵ درصد) در سال نسبت به مانده بدهکار اصل وام (ب) در موقع خود پرداخت‌خواهد نمود. بهره مزبور در پانزدهم ژوئیه و پانزده ژانویه هر سال تا هنگام تأدیه وام پرداخت خواهد شد و اولین سررسید پرداخت بهره در تاریخ ۱۵ژوئیه ۱۹۵۹ خواهد بود.

بند ۴٫۰۲ - وام‌گیرنده وام را در بیست و چهار (۲۴) قسط شش‌ماهه در ۱۵ ژوئیه و ۱۵ ژانویه هر سال مسترد خواهد نمود تا زمانی که وام به کلی مسترد شده باشد و اولین قسط آن را در ۱۵ ژانویه ۱۹۶۰ مسترد خواهد نمود. هر یک از شش قسط اولیه به مقدار یکصد هزار دلار (۱۰۰۰۰۰ دلار) خواهد بودو در هیجده قسط بقیه مانده بدهکار وام به مقادیر تقریباً مساوی مسترد خواهد گردید، در ظرف ۶۰ روز از تاریخ اخیر مذکور در بند ۸٫۰۲ صندوق وام‌عمرانی جدول استهلاک وام را که در آن مقدار دقیق هر قسط تعیین شده باشد به وام‌گیرنده تسلیم خواهد نمود تعهد وام‌گیرنده برای استرداد این وام‌طبق این بند بدون در نظر گرفتن این که سفته‌های مربوطه توسط وام‌گیرنده تحت ماده پنج ذیل صادر شده‌است یا نه به قوت خود باقی خواهد بود.

بند ۴٫۰۳ - جز در مواردی که به نحو دیگری وام‌گیرنده و صندوق وام عمرانی موافقت نمایند کلیه مبالغی که توسط صندوق وام عمرانی به عنوان‌پرداخت بهره و یا استرداد اصل وام دریافت شده‌است بدواً به عنوان بهره وام (‌الف) و وام (ب) به نسبت خود و سپس به عنوان پرداخت مانده بدهکاراصل وام (ب) و وام (‌الف) به نسبت خود حساب خواهد شد.

بند ۴٫۰۴ - در تاریخ سررسید پرداخت هر قسمت از بهره وام‌گیرنده می‌تواند پس از پرداخت کلیه بهره مربوط به وام کلیه و یا قسمتی از آن قسمت وام راکه باید به صندوق وامهای عمرانی تأدیه شود قبل از موعد مقرر بدون پرداخت جریمه پرداخت کند.

تمام مبالغی که توسط صندوق وام‌های عمرانی به‌عنوان پرداخت قبل از موعد دریافت می‌شود می‌بایستی به نسبت برای مانده‌های بدهکار وام (‌الف) و وام (ب) محسوب گردد.

کلیه پرداختهای قبل از موعد که به حساب وام (‌الف) منظور می‌گردد باید بابت اقساط اصل وام قابل پرداخت به صندوق وامهای عمرانی به نسبت‌عکس سررسید آنها منظور شود همچنین کلیه پرداختهای قبل از موعد که به حساب وام (ب) منظور می‌گردد باید بابت اقساط اصل وام قابل پرداخت به‌صندوق وامهای عمرانی به نسبت عکس رسیدگی آنها منظور شود.

بند ۴٫۰۵ - کلیه پرداختهای بهره و اصل وام که به وسیله وام‌گیرنده به عمل می‌آید و همچنین کلیه پرداختهای دیگری که وام‌گیرنده بایستی انجام دهد یابه صورت مسکوک یا پولی صورت گیرد که در هنگام پرداخت مزبور پول قانونی کشورهای متحده آمریکا برای پرداخت وامهای عمومی و خصوصی به‌شمار می‌رود و می‌بایستی به اداره صندوق وام عمرانی در واشنگتن ناحیه کلمبیا واقع در کشورهای متحده آمریکا پرداخت شود مگر در مواردی که‌صندوق وامهای عمرانی ترتیب دیگری را تقاضا نماید. هر گاه سررسید این گونه پرداختها در روز شنبه و یا یکشنبه و یا تعطیلات قانونی باشد باید درروز کار بعد پرداخت گردد.

ماده پنجم - سفته‌ها

بند ۵٫۰۱ - وام‌گیرنده سفته طلب‌های لازم را (‌که از این پس "‌سفته" خوانده می‌شود) و حاکی از کلیه و یا قسمتی از مانده بدهکار اصل وام (‌الف) وهمچنین کلیه و یا قسمتی از مانده بدهکار اصل وام (ب) باشد به نحو آتی‌الذکر تنظیم و تحویل خواهد نمود.

بند ۵٫۰۲ - وام‌گیرنده در صورت تقاضای صندوق وامهای عمرانی و بر حسب آن در ظرف حداقل شصت (۶۰) روز پس از تاریخ درخواست مربوطه به‌نحوی که صندوق وامهای عمرانی ضمن درخواست تعیین کند سفته‌هایی با مشخصات و مبالغ تعیین شده در درخواست که کل مبلغ آن از مانده بدهکاراصل وام و در تاریخ درخواست بیشتر نباشد و برای آن مانده بدهکار سفته‌ای تا آن زمان تحویل و یا درخواست نشده باشد هر چه زودتر تنظیم و تحویل‌خواهد داد.

در درخواست صندوق وامهای عمرانی تصریح خواهد شد که آیا سفته مزبور مربوط به وام (الف) است و یا وام (ب). صندوق وامهای عمرانی‌وام‌گیرنده درخواست نخواهد کرد که سفته‌ای در مورد وام (‌الف) به مبلغی که از مانده بدهکار اصل وام (‌الف) در تاریخ درخواست تجاوز کند و یا برای‌آن قبلاً سفته‌ای تحویل و یا درخواست شده باشد صادر کند و همچنین صندوق وامهای عمرانی از وام‌گیرنده درخواست نخواهد کرد که سفته‌ای درمورد وام (ب) به مبلغی که از مانده بدهکار اصل وام (ب) در تاریخ درخواست تجاوز کند و یا برای آن قبلاً سفته‌ای تحویل و یا درخواست شده باشدصادر کند.

بند ۵٫۰۳ - بهره متعلقه به سفته‌های مربوط به حساب وام (‌الف) سه و نیم درصد ((۲).(۱)۳ درصد) و بهره متعلقه به سفته‌های مربوط به حساب وام(ب) پنج و یک ربع درصد ((۴).(۱)۵ درصد) خواهد بود.

بند ۵٫۰۴ - سررسید سفته‌های مزبور باید مطابق سررسید اقساط اصل وام به شرح مذکور در بند ۴٫۰۲ باشد. سفته‌های تحویلی طبق درخواست‌موضوع بند ۵٫۰۲ باید دارای سررسیدهایی باشد که صندوق وامهای عمرانی در درخواست خود تعیین کرده‌است ولی جمع مبالغ اصلی قابل پرداخت‌در تاریخ سررسید هر یک از اقساط کلیه سفته‌های معوقه نباید به هیچ وجه از مبلغ اصلی منقضی‌المده در آن تاریخ به شرح مذکور در بند ۴٫۰۲ تجاوزکند.

بند ۵٫۰۵ - سفته‌های مزبور به دلار آمریکایی و در دفتر صندوق وامهای عمرانی در واشنگتن دی. سی. یا در هر محل دیگر که صندوق وامهای عمرانی‌در درخواست خود طبق قسمت ۵٫۰۲ ذکر کند قابل پرداخت خواهد بود. طبق درخواست صندوق وامهای عمرانی سفته‌ها باید به زبان انگلیسی و به‌وسیله ماشین یا چاپ یا کلیشه نوشته شود و به طور کلی از لحاظ متن و فرم با نمونه سند اقساطی که در جدول شماره ۱ ضمیمه این قرارداد درج شده‌است مطابقت کند و یا این که با نمونه سند سریال که در جدول شماره ۲ ضمیمه این قرارداد درج شده‌است مطابقت نماید. هر سفته به شرحی که دردرخواست صندوق وامهای عمرانی تعیین خواهد شد تاریخ‌گذاری و مشخص می‌گردد.

بند ۵٫۰۶ - سفته‌ها باید به وسیله شخص صلاحیتداری که وام‌گیرنده کتباً تعیین خواهد کرد به نام او و از طرف او امضاء شود.

بند ۵٫۰۷ - هر گاه صندوق وامهای عمرانی مبادرت به انتقال یا واگذاری به فروش سفته‌ای نماید و یا هر گونه پرداختی را به موجب آن تضمین کندوام‌گیرنده هر گونه پرداختی که از طرف صندوق وامهای عمرانی تحت ضمانت فوق و به علت قصور وام‌گیرنده در پرداخت طبق مندرجات سفته مزبوربه عمل آید مسترد خواهد نمود.

بند ۵٫۰۸ - هیچ دارنده سفته‌ای (‌غیر از صندوق وامهای عمرانی و یا قائم‌مقام آن که بر طبق مفاد بند ۹٫۰۲ به وسیله وام‌گیرنده به رسمیت شناخته‌می‌شود) نمی‌تواند به استناد این که دارنده سفته‌ای می‌باشد از حقوق ناشیه از این قرارداد وام استفاده کند و یا مشمول شرایط و تعهداتی باشد که به‌موجب این قرارداد به عهده صندوق وامهای عمرانی قرار گرفته‌است. مفاد این بند نسبت به حقوق یا تعهداتی که تحت شرایط و مندرجات سفته یاضمانت ظهرنویسی شده آن ایجاد گردد تأثیر نداشته و لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.

بند ۵٫۰۹ - پرداخت اصل مبلغ هر سفته تعهد وام‌گیرنده را نسبت به استرداد همان قسمت از اصل مبلغ وام که مربوط به سفته‌است منتفی می‌سازد وهمچنین پرداخت بهره هر سفته تعهد وام‌گیرنده را نسبت به پرداخت همان قسمت از اصل وام که مربوط به سفته‌است منتفی می‌سازد.

بند ۵٫۱۰ - وام‌گیرنده در اسرع وقت ممکنه بلافاصله پس از درخواست صندوق وامهای عمرانی در ازای سفته‌هایی که تا آن زمان تنظیم گردیده و به‌صندوق وامهای عمرانی تحویل شده‌است سفته‌های جدیدی با مشخصات و سررسیدی که صندوق وامهای عمرانی درخواست نماید تنظیم و تحویل‌خواهد شد. مشروط بر این که جمع مقادیر اصلی قابل پرداخت در سررسید هر قسط که در سفته‌های معوقه از جمله سفته‌های جدید ذکر گردیده (به‌استثنای سفته‌هایی که با آن مبادله شده‌اند) از اصل مبلغ منقضی‌المدت در آن تاریخ به شرح بند ۴٫۰۲ تجاوز نکند.

سفته‌های جدید از لحاظ فرم و متن با مواد مندرج در بند ۵٫۰۵ مطابقت خواهد نمود ولی لزومی ندارد فرم و متن سفته‌های جدید عیناً با سفته‌های‌مبادله شده یکسان باشد.

بند ۵٫۱۱ - سفته‌ای که طبق این موافقت‌نامه وام صادر شود آزادانه قابل انتقال به وسیله دارنده آن خواهد بود مگر این که انتقال آن به وسیله دارنده قبلی‌محدود شده باشد.

ماده ششم - تعهدات

بند ۶٫۰۱ - بدون دادن اطلاع کتبی به صندوق وامهای عمرانی سازمان برنامه هیچ گونه تغییر اساسی در طرحهای مصوبه به عمل نخواهد آورد. سازمان‌برنامه از کلیه کالاها و خدماتی که مخارج آنها از محل این وام تأمین می‌گردد به نحو احسن و طبق اصول صحیح فنی و مهندسی استفاده خواهد نمود. سازمان برنامه کلیه اثاثیه و لوازم و ماشین آلاتی که از محل این وام خریداری شده طبق اصول صحیح و فنی مهندسی مورد نیاز طرح مصوبه‌ای که لوازم‌مزبور برای آن تهیه گردیده انبار کرده و به نحو صحیح و سالمی از آنها نگاهداری و تعمیر نماید، سازمان برنامه موافقت می‌نماید که هر یک از طرحهای‌مصوبه را به سرعت تکمیل نموده و منابع دیگری که علاوه بر این وام برای انجام و اجرای آن لازم است تهیه و تأمین نماید.

بند ۶٫۰۲ - سازمان برنامه کالاهایی را که از محل این وام خریداری گردیده و منحصراً در ایران برای اجرای طرحی که کالاهای مزبور برای آن خریداری شده‌است به مصرف خواهد رسانید مشروط بر این که در مورد آن قبیل کالاهایی که کاملاً و کلاً برای منظورهای فوق‌الذکر مصرف نشده مفاد این ماده تازمانی صدق می‌نماید که طرح مصوبه مربوطه‌ای که کالاهای مزبور برای آن خریداری شده تکمیل و یا تا زمانی که کالاهای مزبور دیگر برای طرح مزبورقابل استفاده نباشد و نیز مشروط بر این که این قبیل کالاها نباید بدون موافقت قبلی صندوق وامهای عمرانی عالماً و عامداً قبل از استرداد وام حاضر ازایران صادر شود.

بند ۶٫۰۳ - سازمان برنامه دفاتر و پرونده‌های کافی برای نشان دادن کالاها و خدماتی که قیمت آنها از محل این وام تأمین می‌گردد نگاه خواهد داشت واین دفاتر و پرونده قیمت و مورد مصرف این کالا و خدمات را در طرحهای مصوبه نشان خواهد داد.

همچنین در مورد سفارشات و قراردادها برای خریداین کالاها و خدمات نوع و میزان اجراء و فعالیتهای فروشندگان و اصول کلی اعطاء کنترات‌ها و دادن سفارش‌ها و پیشرفت طرحهای مصوبه در این دفاترو پرونده‌ها منعکس خواهد شد.

در مورد هر یک از طرحهای مصوبه دفاتر و پرونده‌های نامبرده فوق تا زمانی که صندوق وامهای عمرانی وجود آنها را لازم می‌داند نگاهداری خواهندشد. صندوق وامهای عمرانی حق خواهد داشت در هر موقع مناسبی که لازم بداند به دفاتر و پرونده‌های مزبور و سایر اسناد و مکاتبات و سایر مدارک‌مربوطه به این وام رسیدگی نموده و بازرسی به عمل آورد. سازمان برنامه عمل بازرسی هر یک از طرحهای مصوبه و بازرسی طرز استفاده از کالاها وخدماتی که مخارج آنها از محل این وام تأمین می‌گردد برای صندوق وامهای عمرانی میسر خواهد ساخت. سازمان برنامه در انجام عمل بازرسی ورسیدگی مورد بحث نهایت همکاری و معاضدت را با صندوق وامهای عمرانی خواهد نمود به طوری که صندوق مزبور بتواند این عمل را به طور کامل‌و با سرعت انجام دهد و همچنین سازمان برنامه وسایل لازم برای مسافرت نمایندگان مجاز صندوق وامهای عمرانی به نقاط مختلف ایران به منظورانجام امور مربوط به این وام را فراهم خواهد ساخت.

ب - سازمان برنامه گزارش پیشرفت کار طرحهای مصوبه را طبق درخواست صندوق وامهای عمرانی و همچنین گزارشات سالیانه وضع مالی وفعالیتهای خود را در طول مدت این وام تهیه و تسلیم صندوق وامهای عمرانی خواهد نمود.

ج - وام‌گیرنده صورتی از کلیه وجوهی که بابت سفته‌های معوقه پرداخت می‌شود به انضمام نام گیرنده و محل از تاریخ پرداخت تهیه و به صندوق‌وامهای عمرانی گزارش خواهد داد. این نوع گزارشات در ظرف ۶۰ روز پس از انجام پرداخت مورد گزارش تسلیم صندوق وامهای عمرانی خواهدگردید.

بند ۶٫۰۴ - وام‌گیرنده بدون تأخیر صندوق وامهای عمرانی را نسبت به هر گونه عوامل و شرایطی که معارض و یا تهدید به معارضه در پرداخت اصل وفرع وام و یا سفته‌های معوقه‌ای که طبق مواد این قرارداد صادر شده و یا انجام امور مربوط به این وام می‌کند مطلع خواهد نمود.

بند ۶٫۰۵ - وام‌گیرنده موافقت می‌نماید که این قرارداد وام و کلیه سفته‌های صادره تحت آن واصل و بهره وام و هر گونه سفته‌هایی که تحت آن صادرگردد بدون کسر هیچ گونه کسوری پرداخت شده و از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض حاصله از این وام به هیچ وجه به مصرف پرداخت عوارض‌وارداتی یا تعرفه گمرکی یا حقوق مشابه جاری قابل اجرای کشور برای کالاهایی که مستقیماً توسط سازمان برنامه وارد کشور می‌شود نخواهد رسید.

بند ۶٫۰۶ - سازمان برنامه اطمینان حاصل خواهد نمود که لااقل پنجاه درصد (۵۰%) از وزن غیر خالص اجناسی که از محل این وام خریداری می‌شود(‌اوزان مزبور جداگانه برای کشتیها و تانکرها احتساب شده) و می‌توان آن را توسط کشتیهای اقیانوس‌پیما حمل کرد به وسیله کشتیهای بازرگانی‌خصوصی که دارای پرچم کشورهای متحده آمریکا می‌باشد حمل گردد مشروط بر این که کشتیهای مزبور با نرخ متناسب و عادلانه فراهم شود.

صندوق‌وامهای عمرانی بدین منظور فراهم بودن و یا عدم فراهم بودن با نرخهای متناسب کشتیهای بازرگانی دارای پرچم ممالک متحده را تعیین خواهد نمود ووام‌گیرنده حق خواهد داشت برای کسب این اطلاع هر موقع که لازم می‌داند به صندوق وامهای عمرانی مراجعه کند.

بند ۶٫۰۷ - پرداخت حقوق بیمه دریایی از محل این وام برای اجناسی که از محل این وام خریداری شده‌است بلامانع است مشروط بر این که نرخ بیمه‌مزبور حداقل نرخ ممکنه باشد و نیز مشروط بر این که هر گاه وام‌گیرنده در مورد حقوق بیمه دریایی نسبت به محمولاتی که مخارج آن تحت قانون‌امنیت مشترک ۱۹۵۴ و اصلاحیه آن تأمین می‌گردد تبعیض به وسیله قوانین و مقررات نسبت به یک شرکت بیمه دریایی مجاز به انجام معاملات در هریک از ایالات کشورهای متحده آمریکا قائل شود اجناسی که از محل این وام تأمین می‌گردد در صورت بیمه شدن در مقابل خطرات دریایی باید تا مدتی‌که این تبعیض ادامه دارد در کشورهای متحده آمریکا نزدیک شرکت یا شرکتهای مجاز برای معاملات بیمه دریایی در هر ایالت کشورهای متحده آمریکابیمه شود.

بند ۶٫۰۸ - سازمان برنامه حداقل سی (۳۰) روز قبل از تاریخی که سفارشی به مبلغ متجاوز بر ۵۰۰۰ دلار برای اجناس خریداری از خارج ایران که قراراست از محل وام تأمین شود داده شود و یا دادن آن مورد موافقت قرار گیرد طبق مقررات صندوق وامهای عمرانی شرحی به زبان انگلیسی درباره‌اجناسی که می‌بایستی خریداری شود با ذکر مشخصات بر طبق استانداردهای کشورهای متحده آمریکا و ذکر طرز مناقصه به قسمت بازرگانیهای کوچک‌اداره کل همکاری بین‌المللی واقع در واشنگتن دی - سی - ۲۵ تسلیم خواهد کرد با در نظر گرفتن این که صندوق وامهای عمرانی می‌تواند در صورت‌تقاضای سازمان برنامه مدت سی (۳۰) روز را تقلیل دهد و یا در صورتی که لازم و شایسته بداند از این شرط صرف نظر کند.

بند ۶٫۰۹ - قیمت هیچ کالایی از محل این وام تأمین نخواهد شد مگر آن که قیمت آن کالا از طرف صندوق وامهای عمرانی عادلانه تشخیص داده شود. نظر طرفین این است که قیمت عادلانه از لحاظ جمله فوق عبارت از کمترین قیمت رقیبانه تحویل کالا با در نظر گرفتن کیفیت و مدت تحویل و سایرعوامل خواهد بود. جز در مواردی که به نحو دیگری مورد موافقت صندوق وامهای عمرانی قرار گیرد خرید اجناس و خدماتی که از محل وام تأمین‌می‌شود باید منتهی بر استفسار از تعداد کافی فروشندگان از مناطق مذکور در جمله اول بند ۱٫۰۴ (‌الف) باشد.

بند ۶٫۱۰ - سازمان برنامه ترتیبات لازم را خواهد داد تا جریان مشروح و کامل تحصیل اعتباری که دولت آمریکا به موجب این قرارداد وام به ایران‌اعطاء نموده‌است به استحضار عامه برساند.

بند ۶٫۱۱ - وام‌گیرنده به این وسیله تضمین می‌نماید که هیچ نوع حق‌العمل و حق‌الزحمه‌ای به هیچ شخص و یا تجارتخانه و یا بنگاه در مورددرخواستی که منجر به اعطاء این وام از طرف صندوق وامهای عمرانی شده و یا در مورد هر گونه مذاکرات مربوط به آن پرداخت نکرده و نخواهد کرد به‌استثنای پاداشهای مناسب در مقابل خدمات فنی و حرفه‌ای و غیر آن که در اثر ارائه مزایای طرحهای پیشنهادی و یا اجرای این قرارداد وام و یا عملیات‌مربوط به آن پرداخت شود. وام‌گیرنده موافقت می‌نماید که به محض درخواست صندوق وامهای عمرانی میزان وجوهی که به این گونه اشخاص و یاتجارتخانه‌ها و بنگاه‌ها پرداخت شده‌است به اطلاع صندوق وامهای عمرانی برسد.

ماده هفتم - جبران خسارت صندوق وامهای عمرانی

بند ۷٫۰۱ - در صورت پیش آمدن هر یک از مواد ذیل صندوق وامهای عمرانی به میل خود ممکن است از دادن پیش‌پرداختها و یا پرداختهای بیشتری‌تحت این قرارداد وام خودداری کند.

الف - قصور در پرداخت کامل هر قسط اصل و یا بهره و یا هر گونه پرداخت دیگری که تحت این قرارداد وام لازم شود و یا هر سفته که طبق آن صادرگردیده و معوق مانده باشد با در نظر گرفتن این که صندوق وامهای عمرانی می‌تواند در مورد این قصور از اختیارات ناشیه از این بند یا بند ۷٫۰۲ فقط تاموقعی که قصور مزبور ادامه دارد استفاده کند.

ب - قصور از طرف وام‌گیرنده و یا سازمان برنامه در اجرای هر یک از تعهدات و یا وظایف دیگر موضوع این قرارداد وام با در نظر گرفتن این که صندوق‌وامهای عمرانی جز در مواردی که وام‌گیرنده و یا سازمان برنامه قصور را در ظرف شصت (۶۰) روز پس از صدور اخطار از طرف صندوق وامهای‌عمرانی به عنوان وام‌گیرنده و یا سازمان برنامه برطرف نسازند از اختیارات ناشیه از این بند و یا بند ۷٫۰۲ استفاده نخواهد کرد.

ج - کشف این که مدارک ارائه شده به وسیله وام‌گیرنده و یا سازمان برنامه در موارد ذیل به طور مهمی ناصحیح بوده‌است:

۱ - در مورد این قرارداد وام و پیرو آن.

۲ - در مورد تقاضا و یا مدارک مربوطه تقدیمی به صندوق وامهای عمرانی که منجر به اعطاء این وام شده‌است.

۳ - در مورد توضیح طرحها و مدارک مربوطه تقدیمی طبق بند ۲٫۰۱.

د - در صورتی که وام‌گیرنده یا سازمان برنامه هر گونه پرداختهایی را که به موجب این قرارداد وام به عمل می‌آید بر خلاف قانون امنیت مشترک مورخ۱۹۵۴ دولت ایالات متحده آمریکا و اصلاحیه قانون مزبور یا هر قانون متمم آن یا هر قانونی که برای تخصیص وجوه برای این مقاصد مندرجه در آن‌تصویب شده باشد مصرف نماید.

ه - هر وضعیت فوق‌العاده‌ای که بر اثر آن صندوق وامهای عمرانی تشخیص دهد که وام‌گیرنده یا سازمان برنامه احتمالاً نخواهد توانست تعهدات خود راطبق این قرارداد وام انجام دهد و یا این که وام منظور مورد نظر را حاصل خواهد نمود.

بند ۷٫۰۲ - در صورت بروز هر یک از وقایع مندرجه در در قسمتهای (‌الف) - (ب) (ج ۱ و ۲) و (‌د) بند ۷٫۰۱ و بر طبق مندرجات قسمتهای فرعی‌مزبور صندوق وامهای عمرانی مختار خواهد بود برای تمام یا قسمتی از اصل وام که پرداخت نشده اخطاریه صادر نماید و سفته‌های مربوطه فوراً قابل‌مطالبه و وصول خواهد بود و به مجرد اخطاریه مزبور اصل وام مورد بحث بایستی فوراً پرداخت شود و هر گونه شرط یا قرار دیگری که در قرارداد وام‌و یا سفته‌ها بر خلاف این موضوع قید شده باشد بی‌اثر خواهد بود.

با در نظر گرفتن این که در مورد قسمتهای فرعی (ج - ۳) و (‌د) بند ۷٫۰۱ فقط مبلغی که بر خلاف قوانین مندرج در قسمتهای فرعی مزبور به مصرف‌رسیده ممکن است به موجب این بند فوراً قابل پرداخت اعلام گردد و همچنین مشروط بر این که صندوق وامهای عمرانی از اختیارات خود به موجب‌این بند بر اساس هر یک از موارد فوق استفاده نخواهد کرد مگر این که قصور مربوطه در ظرف ۶۰ روز پس از صدور اخطار صندوق وامهای عمرانی‌مبنی بر تمایل در استفاده از اختیاراتی که طبق این بند به صندوق داده شده جبران نگردد.

بند ۷٫۰۳ - هیچ گونه تأخیر در اجراء یا عدم استفاده از حقوق - اختیارات یا جبران خسارت وارده به صندوق وامهای عمرانی که به موجب این قراردادوام و بر اثر بروز هر گونه اتفاقات مندرجه در بند ۷٫۰۱ به صندوق وامهای عمرانی تعلق می‌گیرد نباید حمل بر رضایت صندوق مزبور یا صرف نظر ازحقوق و اختیارات و جبران خسارتی که بر اثر اتفاق مزبور یا حادثه دیگری به صندوق تعلق خواهد گرفت بشود.

بند ۷٫۰۴ - وام‌گیرنده موافقت می‌نماید که قصور سازمان در مورد هر اقدامی که طبق این قرارداد وام‌گیرنده بایستی به عمل آورد و یا هر اقدامی که به‌منظور ایفای حقوق و تعهدات وام‌گیرنده که به موجب این قرارداد به سازمان برنامه محول گردیده قصور وام‌گیرنده در اجرای مقاصد این قرارداد تلقی‌خواهد شد و نیز مربوط به هر گونه جبران خسارات صندوق وامهای عمرانی.

ماده هشتم - تاریخ اجرا - پرداخت وام و خاتمه آن

بند ۸٫۰۱ - این قرارداد از تاریخ روز و سالی که در بالا ذکر شده به موقع اجرا در خواهد آمد.

بند ۸٫۰۲ - به استثنای مواردی که کتباً از طرف صندوق وامهای عمرانی طور دیگری موافقت شده باشد هیچ گونه درخواست برای پیش‌پرداخت طبق‌بند ۳٫۰۱ به وسیله وام‌گیرنده بعد از تاریخ سی‌ام ژوئن ۱۹۵۹ و هیچ گونه درخواست پرداخت وجه طبق بند ۳٫۰۱ از طرف وام‌گیرنده بعد از تاریخ‌سی‌ام مه ۱۹۶۰ به عمل نخواهد آمد.

بند ۸٫۰۳ - در صورتی که کلیه اقداماتی که طبق بند ۳٫۰۶ بایستی به عمل آید تا اول آوریل ۱۹۵۹ یا تاریخ دیگری که از طرف وام‌گیرنده و صندوق‌وامهای عمرانی کتباً موافقت شده باشد انجام نشوند صندوق وامهای عمرانی پس از تاریخ مزبور در هر موقع مختار خواهد بود با اخطار به وام‌گیرنده به‌این قرارداد وام خاتمه دهد. پس از صدور چنین اخطاریه‌ای این قرارداد وام و کلیه تعهدات ناشیه از آن برای طرفین پس از آن تاریخ فسخ گردید.

ماده نهم - متفرقه

بند ۹٫۰۱ - الف - منظور از کلمه "‌سازمان برنامه" سازمان برنامه‌ای است که در مقدمه این قرارداد وام تعریف گردیده‌است و شامل جانشین آن اعم ازهر سازمان اداره یا مؤسسه خواهد بود.

ب - مدیر عامل سازمان برنامه و هر شخص یا اشخاصی که از طرف ایشان برای این منظور محسوب می‌شوند مجتمعاً و منفرداً از طرف وام‌گیرنده‌تعیین شده‌اند که تقاضاها و درخواستها را امضاء نمایند و اسناد مقرر در این قرارداد وام را تهیه نمایند و هر گونه اقدام یا اسناد دیگری را که طبق این‌قرارداد وام تهیه نمایند و هر گونه اقدام یا اسناد دیگری را که طبق این قرارداد یا امضای آن از طرف سازمان برنامه لازم یا مجاز است به عمل آورند یاامضاء نمایند و صندوق وامهای عمرانی حق خواهد داشت فقط روی این قبیل اقدامات یا عملیات اتکاء نماید.

بند ۹٫۰۲ - در صورتی که طبق قوانین ایالات متحده آمریکا یا بر اثر انتصاب حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد وام به بنگاه یا اداره دولتی دیگرایالات متحده آمریکا منتقل شود وام‌گیرنده موافقت می‌نماید که انتقال مزبور را به رسمیت بشناسد.

بند ۹٫۰۳ - به غیر از مواردی که طور دیگری مقرر شده باشد هر گونه اخطار درخواست یا ابلاغی که از طرف وام‌گیرنده یا صندوق وامهای عمرانی طبق‌این قرارداد وام یا هفته‌ای که طبق آن صادر شده باشد بایستی کتبی بوده و در صورتی که به ترتیب مقرر شخصاً و یا توسط پست یا تلگراف یا تلگراف‌دریایی یا رادیوگرام برای طرف دیگر و به نشانی زیر ارسال شود ابلاغ شده محسوب خواهد گردید.

نشانی وام‌گیرنده:

مدیر عامل سازمان برنامه

تهران - ایران

نشانی صندوق وامهای عمرانی:

مدیر عامل صندوق وامهای عمرانی

واشنگتن ۲۵ - دی - سی - ایالات متحده آمریکا

بند ۹٫۰۴ - منظور از کلمات (‌بند) و (‌ماده) که در این قرارداد ذکر شده (‌بند) و (ماده)‌های این قرارداد می‌باشد مگر این که صریحاً در این مورد طوردیگری مقرر شده باشد.

بند ۹٫۰۵ - منظور از کلمات کالاها یا خدمات که از محل این قرارداد وام بهای آنها پرداخت می‌شود کالاها و خدماتی است که از محل بهای آن توسط‌وام‌گیرنده پرداخت شده و اسناد پرداخت آن طبق بندهای ۳٫۰۲ و ۳٫۰۴ از طرف وام‌گیرنده تسلیم شده‌است.

نظر به مراتب فوق وام‌گیرنده و صندوق وامهای عمرانی به وسیله نمایندگان رسمی و مجاز خود این قرارداد وام را امضاء نمودند و در ناحیه کلمبیاکشورهای متحده آمریکا در روز و سال معینه در ابتدای قرارداد مبادله نمودند.

ایران: موکول به تصویب پارلمان - اردلان

صندوق وامهای عمرانی دمپسترمک اینتاش

صورت ۱

سفته

فرم سفته اقساطی

واشنگتن دی. سی.

- ۱۹۵ - برای مبلغ دریافتی ایران (‌که از این پس متعهد نامیده می‌شود) تعهد می‌نماید که مبلغ اصلی... دلار در وجه یا به حواله کرد... به سکه یا به پول رایجی‌که در تاریخ پرداخت نسبت به بدهی‌های عمومی و خصوصی پول قانونی کشورهای متحده آمریکا شناخته شود با بهره‌ای از این تاریخ از قرار... درصد(... %) در سال در اقساط شش‌ماهه یعنی در پانزدهمین روز ژوئیه و پانزدهمین روز ژانویه هر سال نسبت به اصل مانده بدهکار پرداخت نشده و معوقه‌این سند ذمه (‌که از این پس سفته نامیده خواهد شد) بپردازد. پرداختها بابت اصل و بهره به وسیله متعهد طبق شرایط این سفته باید در دفتر... (‌باید ازطرف صندوق وامهای عمرانی تعیین گردد)... به... (‌باید از طرف صندوق وامهای عمرانی تعیین گردد)... به عمل آید. سررسید اولین پرداخت این سفته‌در تاریخ... خواهد بود اصل سفته در اقساط شش‌ماهه که از تاریخ.. آغاز می‌گردد به مبلغ و تاریخ نامبرده زیر پرداخت خواهد شد.

(محل جدول پرداخت که از طرف صندوق وامهای عمرانی

طی درخواستی که طبق مفاد قسمت

۵٫۲۳ قرارداد وام نامبرده زیر به

عمل آمده تعیین شود).

این سفته از طرف متعهد طبق قرارداد وام مورخ... منعقده بین ایران و صندوق وامهای عمرانی (‌که از این پس قرارداد وام نامیده می‌شود) صادر شده‌است هیچ اشاره‌ای به قرارداد وام در اینجا برای دارنده این سفته ایجاد حقی به غیر از دریافت وجه سفته نمی‌نماید و از متعهد نسبت به پرداخت اصل وبهره این سفته که تعهد قطعی و بلاشرط می‌باشد طبق تاریخ و مبالغ و پول رایج تعیین شده در شرایط این سفته سلب مسئولیت نخواهد کرد.

در صورت نکول در پرداخت هر یک از اقساط اصل و یا بهره در سررسید دارنده سفته می‌تواند تمام و یا قسمتی از اصل پرداخت نشده نظر این سفته رافوراً سررسید و قابل پرداخت اعلام نماید و پس از این اعلام اصل سفته فوراً سررسیده و قابل پرداخت شناخته خواهد شد علاوه بر این طبق قسمت۷٫۰۲ قرارداد وام صندوق وامهای عمرانی به اختیار خود در صورت واقع برخی اتفاقات می‌تواند تمام یا قسمتی از اصل پرداخت نشده نظر این سفته یاهر سفته معوقه دیگری را که تحت قرارداد وام صادر شده‌است (‌در صورتی که هنوز سررسید نرسیده باشد) فوراً سررسید و قابل پرداخت اعلام نماید وپس از چنین اعلامی اصل سفته یا سفته‌ها فوراً سررسید و قابل پرداخت خواهد بود.

اصل و بهره این سفته باید بدون وضع هیچ گونه وجهی بابت مالیات و یا عوارضی که فعلاً یا من بعد در کشور ایران قابل اجرا و وصول خواهد بودپرداخت شود.

هیچ گونه تأخیر و اغماضی از طرف دارنده سفته در گرفتن و یا استفاده از یکی از حقوق و اختیارات و جبران خسارت خود نسبت به این سفته یا هرسفته دیگری که تحت قرارداد وام صادر شده باشد و چنین حق و اختیاراتی در نتیجه قصور متعهد نسبت به پرداخت تمام و کمال و به موقع بهره و یااسترداد اصلاً این سفته عاید وی گردد باعث اسقاط حقوق و اختیارات دارنده سفته که در نتیجه قصور متعهد عاید وی گردیده مادام که آن قصور یا قصورمشابه دیگری ادامه دارد نخواهد شد.

از طرف ایران سمت

پیوست شماره ۲ واشنگتن دی. سی


سفته ۱۹۵

برای وجوه دریافتی ایران (‌که من بعد متعهد نامیده می‌شود) تعهد می‌شود معادل مبلغ... دلار (... با رقم) به پول فلزی یا کاغذی که در موقع پرداخت درایالت متحده قانوناً برای پرداخت دیون شخصی یا دولتی رایج خواهد بود به... یا به حواله‌کرد... در روز... ۱۹ در دفتر (‌از طرف صندوق وامهای‌عمرانی تعیین خواهد شد) پرداخت نماید و نیز بهره از تاریخ فوق به همان و به میزان... (‌درصد) در سال در روز ۱۵ ژوئیه و ۱۵ ژانویه هر سال برای‌مانده بدهکار اصل این سفته پرداخت نماید.

اولین تاریخ پرداخت بهره بابت این سفته روز... خواهد بود.

این سفته یکی از سری سفته‌هایی است که سری سفته شماره... نامیده می‌شود و از طرف متعهد طبق قرارداد وام مورخ... منعقده بین ایران و صندوق‌وامهای عمرانی که پس از این "‌قرارداد وام" نامیده می‌شود صادر شده‌است هر گونه اشاره‌ای که در این سفته به قرارداد وام می‌شود هیچ گونه حقوقی ازقرارداد مزبور را به دارنده این سفته منتقل نمی‌نماید یا مانع از اجرای تعهد متعهد که عبارت از پرداخت قطعی و بدون قید و شرط مبلغ اصل و بهره این‌سفته در تاریخ‌ها مکان و مبلغ معین و به پول مندرج در این ورقه می‌باشد نخواهد بود.

به محض قصور در پرداخت هر یک از اقساط بهره سررسید موضوع این سفته یا به محض قصور در پرداخت هر گونه بهره در رسید یا اصل هر یک ازسفته‌های سری دیگر دارنده سفته می‌تواند مبلغی که از اصل این سفته پرداخت نگردیده فوراً سررسیده و قابل وصول اعلام نماید و پس از چنین‌اعلامی اصل این سفته یا سفته‌ها فوراً قابل پرداخت خواهد گردید.

به علاوه طبق بند ۷٫۰۲ قرارداد وام صندوق وامهای عمرانی می‌تواند به اختیار خوددر صورت وقوع برخی وقایع تمام یا قسمتی از مانده بدهکار اصل این سفته یا سایر سفته‌های معوقه که طبق قرارداد وام صادر گردیده (‌چنان چه هنوزموعد سررسید آنها نشده باشد) فوراً سررسیده و قابل وصول اعلام نماید و به محض چنین اعلامی اصل سفته فوراً سررسیده و قابل پرداخت خواهدبود.

اصل و بهره این سفته باید بدون وضع هر گونه مالیات و عوارضی که اکنون یا در آتیه به موجب قوانین قابل وصول خواهد بود پرداخت گردد.

هیچ گونه تأخیر و اغماضی از طرف "‌دارند سفته" در گرفتن و یا استفاده از یکی از حقوق و اختیارات و جبران خسارات خود نسبت به این سفته یا هرسفته دیگری که تحت این قرارداد وام صادر شده باشد و چنین حق و اختیاراتی در نتیجه قصور متعهد نسبت به پرداخت تمام و کمال و به موقع و بهره‌و یا استرداد اصل این سفته عاید می‌گردد باعث اسقاط حقوق و اختیارات دارنده سفته که در نتیجه قصور متعهد عاید وی گردیده مادام که آن قصور یاقصور مشابه دیگری ادامه دارد نخواهد شد.

قرارداد فوق ضمیمه قانون راجع به اجازه تحصیل چهل و هفت و نیم میلیون دلار وام از صندوق وامهای عمرانی آمریکا بوده و صحیح است.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید