قانون راجع به اجازه تحصیل مبلغ بیست و پنج میلیون دلار وام از صندوق وام‌های آمریکا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم


قانون راجع به اجازه تحصیل مبلغ بیست و پنج میلیون دلار وام از صندوق وام‌های آمریکا - مصوب ۳۰ دی ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۳۸ مجلس سنا

ماده واحده - دولت مجاز است در اجرای ماده ۲ قانون مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۳۶ و قسمت آخر بند ب ماده واحده بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور مبلغ۲۵ میلیون دلار از صندوق وامهای عمرانی آمریکا به موجب قرارداد ضمیمه برای قسمتی از هزینه راهسازی بین آوج - اندیمشک از طریق همدان -‌ملایر - بروجرد - خرم‌آباد وام دریافت دارد.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه‌است در جلسه پنجشنبه سی‌ام دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۱۱٫۱۶ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

قرارداد وام بیست و پنج میلیون دلار از صندوق وام‌های امریکا

قرارداد وام (‌راجع به اجازه تحصیل مبلغ بیست و پنج میلیون دلار وام از صندوق وامهای آمریکا)

قرارداد مورخ هفتم اکتبر ۱۹۵۹ بین ایران (‌که از این پس "‌وام‌گیرنده" خوانده می‌شود و صندوق وامهای عمرانی مؤسسه دولت ایالات متحده آمریکا (‌که‌از این پس "صندوق وامهای عمرانی" خوانده می‌شود) به شرح زیر منعقد گردیده‌است:

نظر به این که طبق قانون مصوب هشتم اسفند ۱۳۳۴ (۲۷ فوریه ۱۹۵۶) وام‌گیرنده برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران برنامه هفت‌ساله دوم راشروع نموده‌است و سازمان برنامه ایران را (‌که از این پس "‌سازمان برنامه" خوانده می‌شود) به عنوان یک دستگاه دولتی جهت اجرای این برنامه تأسیس‌کرده‌است و

نظر به این که سازمان برنامه ساختمان راه آوج و اندیمشک را به عنوان جزئی از برنامه هفت‌ساله دوم تعهد نموده‌است و

نظر به این که بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به وام‌گیرنده وامی جهت تأمین در حدود سی و پنج درصد (۳۵%) کل هزینه این طرح اعطاء نموده‌است و

نظر به این که وام‌گیرنده جهت تأمین قسمتی از هزینه و تکمیل این طرح از صندوق وامهای عمرانی درخواست وام نموده‌است و

نظر به این که اعطای این وام بر اساس کمک به خویشتن و همکاری متقابل به توسعه منابع اقتصادی و قدرت تولیدی ایران کمک خواهد نمود.


علیهذا وام‌گیرنده و صندوق وامهای عمرانی به شرح زیر موافقت می‌نمایند:

ماده اول - وام - منظور و موارد استفاده از آن

بند ۱٫۰۱ - مبلغ وام

صندوق وامهای عمرانی موافقت می‌نماید که مبلغی تا میزان حداکثر بیست و پنج میلیون دلار آمریکایی (۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار) از طریق پرداخت به‌سازمان برنامه طبق این قرارداد بر اساس شرایط و مقررات مندرج در قرارداد مذکور به وام‌گیرنده جهت مقاصد مشروحه در بند ۱٫۰۲ وام دهد. مبلغی که‌بدین ترتیب پرداخت می‌شود از این پس "‌وام" نامیده خواهد شد.

بند ۱٫۰۲ - منظور از وام منظور از کمک به سازمان برنامه در اجرای طرحی (‌که از این پس "‌طرح" خوانده خواهد شد) برای ساختمان راه آوج -‌اندیمشک در ایران می‌باشد.

بند ۱٫۰۳ - موارد استفاده از وام

سازمان برنامه وام را طبق شرایط این قرارداد منحصراً جهت تأمین هزینه‌های ساختمانی قراردادهای منعقده سازمان برنامه برای اجرای طرح که از این‌پس "‌هزینه" نامیده خواهد شد مورد استفاده قرار خواهد داد به شرط آن که به جز در مواردی که صندوق وامهای عمرانی کتباً به نحو دیگری موافقت‌نماید وام برای تأمین بیش از شصت و پنج درصد هزینه‌های مذکور مورد استفاده قرار نگیرد.

ماده دوم - شرایط استرداد وام - بهره

بند ۲٫۰۱ - تعهدات پرداخت

وام‌گیرنده موافقت می‌نماید که وام و بهره متعلق به آن را طبق شرایط این قرارداد و سفته یا سفته‌های صادره و معوقه (‌از این پس "‌سفته" یا "‌سفته‌ها"‌خوانده خواهد شد) طبق ماده سوم قرارداد مسترد نماید. کلیه پرداختهایی که وام‌گیرنده طبق این قرارداد وام به عهده گرفته‌است به غیر از پرداختهای‌مندرج در بند ۳٫۰۴ و ۸٫۰۴ در مورد آن قسمتهایی از وام که برای آنها طبق ماده سوم سفته صادر شده در وجه دارنده یا دارندگان سفته یا سفته‌هاکارسازی خواهد شد. پرداختهای مزبور ابتدا به حساب بهره متعلق به سفته‌ها و سپس استرداد اصل مبلغ سفته سررسیده و قابل پرداخت گذارده خواهدشد. کلیه پرداختهای دیگر من جمله پرداختهای مندرج در بند ۳٫۰۴ و ۸٫۰۴ در وجه صندوق وامهای عمرانی به عمل خواهد آمد و بدواً به حساب بهره‌متعلقه و سپس استرداد اصل مبلغ که موعد آن رسیده باشد گذارده خواهد شد مگر این که در بند مربوط به چنین پرداختی نحوه دیگری مقرر شده باشد.

بند ۲٫۰۲ - نوع پول مورد پرداخت

کلیه تعهدات وام‌گیرنده نسبت به پرداختهای تحت این قرارداد وام و سفته‌ها باید به صورت مسکوک یا پولی به عمل آید که در هنگام پرداخت مزبورپول قانونی ایالات متحده آمریکا برای پرداخت وامهای دولتی و خصوصی به شمار می‌رود.

بند ۲٫۰۳ - بهره

به هر یک از پرداختهایی که طبق این قرارداد وام به عمل می‌آید از تاریخ پرداخت بهره‌ای به نرخ سه و نیم درصد ((۲).(۱)۳%) در سال بر اساس ۳۶۵‌روز تعلق می‌گیرد.

بهره و کلیه مانده‌های پرداخت‌نشده تا زمانی که وام به کلی مسترد نشود تعلق می‌گیرد و به طور ششماهه قابل پرداخت خواهد بود. اولین تاریخ سررسید پرداخت بهره وام شش (۶) ماه پس از اولین پرداخت خواهد بود.

بند ۲٫۰۴ - استهلاک وام به اقساط ششماهه طبق جدول استهلاک مندرجه در ضمیمه شماره ۳ پیوست این قرارداد وام مسترد خواهد شد. اولین قسط‌استرداد اصل وام یک (۱) سال پس از تاریخ اولین پرداخت خواهد بود. چنانچه قبل از تاریخ معینه در بند ۴٫۰۳ وام‌گیرنده درخواست نماید که مجموع‌پرداختهایی که توسط صندوق وامهای عمرانی به عمل می‌آید کمتر از میزان مصوبه وام باشد یا در صورتی که پس از پرداخت آخرین قسمت وام مجموع‌پرداختهای صندوق وامهای عمرانی از میزان مصوبه وام کمتر باشد از مبلغی که برای وام مذکور تصویب شده کسر می‌گردد و ضمن تجدید نظر جدول‌استهلاک از میزان اقساط استرداد کاسته می‌شود به طریقی که در مبلغ پنج (۵) قسط اول تغییری حاصل نگردد و بقیه قسطها به میزانی خواهد بود که‌اصل و بهره را در بیست و هشت (۲۸) قسط مساوی مستهلک سازد. به شرط آن که در هر صورت در میزان قسطهایی که مسترد گردیده یا سفته‌هایی که‌توسط وام‌گیرنده صادر و مورد موافقت صندوق وامهای عمرانی قرار گرفته‌است هیچ گونه کاهشی به عمل نیاید.

بند ۲٫۰۵ - استرداد اقساط وام قبل از سررسید

در مورد هر قسمت از وام که بابت آن سفته‌هایی صادر و مبادله نگردیده وام‌گیرنده حق خواهد داشت بدون پرداخت جریمه در سررسید هر قسطی ازاصل وام تمام یا جزئی از اصل آن قسمت از وام را از طریق پرداخت اصل آن قسمت از وام قبل از موعد به انضمام بهره متعلقه تا تاریخ این پرداخت قبل‌از موعد به صندوق وامهای عمرانی کارسازی نماید. هر گونه پرداخت قبل از موعد به حساب اقساط مانده قابل پرداخت به صندوق وامهای عمرانی به‌نسبت عکس سررسید آنها منظور خواهد شد.

ماده سوم - سفته‌ها

بند ۳٫۰۱ - صدور سفته‌ها

وام‌گیرنده در صورت تقاضای صندوق وامهای عمرانی ظرف حداقل سی (۳۰) روز پس از تاریخ درخواست مربوطه به نحوی که صندوق وامهای‌عمرانی ضمن درخواست خود تصریح نماید سفته‌هایی را با مشخصات و مبالغ تعیین شده در درخواست که کل مبلغ آنها از مانده بدهکار اصل وام درتاریخ درخواست متجاوز نباشد و برای آن مانده بدهکار سفته‌ای تا آن زمان تحویل و یا درخواست نشده باشد هر چه زودتر تنظیم و تحویل خواهدنمود.

بند ۳٫۰۲ - شرایط سفته‌ها

بهره متعلق به سفته‌ها همان نرخ بهره وام خواهد بود و تاریخ سررسید سفته‌ها و عناوین آنها به نحوی که صندوق وامهای عمرانی در درخواست مربوطه‌خود تعیین نموده خواهد بود مشروط بر آن که مجموع اصل مبلغ این سفته‌ها برای هر سررسیدی نبایستی از قسط وام مربوطه متجاوز گردد.

بند ۳٫۰۳ - نحوه تنظیم سفته‌ها

طبق درخواست صندوق وامهای عمرانی سفته‌ها به زبان انگلیسی و به وسیله ماشین یا چاپ یا کلیشه نوشته خواهد شد و به طور کلی از لحاظ متن وفرم با نمونه سند اقساطی مندرج در جدول شماره ۱ و یا با نمونه سند سریال که در جدول شماره ۲ ضمیمه این قرارداد درج شده‌است مطابقت خواهدنمود. سفته‌ها به وسیله اشخاص صلاحیتداری که وام‌گیرنده کتباً تعیین خواهد نمود به نام وام‌گیرنده و از طرف او امضاء خواهد شد.

بند ۳٫۰۴ - تضمین سفته‌ها توسط صندوق وامهای عمرانی

هر گاه صندوق وامهای عمرانی مبادرت به انتقال یا واگذاری یا فروش سفته‌ای نماید و یا هر گونه تضمینی بابت جزء یا کل مبلغ مربوطه نماید وام‌گیرنده‌هر گونه پرداختی را که از طرف صندوق وامهای عمرانی تحت ضمانت فوق و به علت قصور وام‌گیرنده به عمل آید به موجب مندرجات سفته و شرایط‌این قرارداد به صندوق وامهای عمرانی مسترد خواهد نمود.

بند ۳٫۰۵ - حقوق دارندگان سفته‌ها

هیچ دارنده‌ای (‌غیر از صندوق وامهای عمرانی) نمی‌تواند به استناد این که دارنده چنین سفته‌ای می‌باشد از حقوق ناشیه از این قرارداد استفاده کند یامشمول شرایط و تعهداتی باشد که به موجب این قرارداد به عهده صندوق وامهای عمرانی قرار گرفته‌است.

مفاد این بند نسبت به حقوق یا تعهداتی که‌تحت شرایط سفته ایجاد شده هیچ گونه تأثیری نداشته و به آنها لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.

بند ۳٫۰۶ - پرداخت سفته‌ها

پرداخت اصل مبلغ هر سفته تعهد وام‌گیرنده را نسبت به استرداد آن قسمت از اصل مبلغ وام که مربوط به سفته‌است منتفی می‌سازد و همچنین‌پرداخت بهره هر سفته تعهد وام‌گیرنده را نسبت به پرداخت بهره همان قسمت از اصل وام که مربوط به سفته‌است منتفی می‌سازد.

بند ۳٫۰۷ - قابل انتقال بودن سفته‌ها هر سفته که به موجب این قرارداد وام صادر گردیده‌است توسط دارنده آن قابل انتقال خواهد بود.

بند ۳٫۰۸ - تعهدات وام‌گیرنده نسبت به سفته‌ها چنان چه صندوق وامهای عمرانی درخواست نماید وام‌گیرنده در اسرع وقت هر گونه اطلاعات ونظریات حقوقی را در اختیار صندوق مذکور خواهد گذاشت و اقدامات دیگری را که شامل موارد زیر ولی منحصر به آن نمی‌باشد از قبیل تهیه و تنظیم‌درخواستها و سایر اسناد - اصلاح سفته‌ها به منظور تسهیل در انتقال آنها و تعیین شخص امینی که از دارندگان سفته‌ها حمایت نماید به عمل خواهدآورد تا در فروش خصوصی و دولتی سفته‌ها تسهیلاتی فراهم گردد و یا سفته‌ها طبق قوانین و مقررات جاریه در بورس سهام قرضه دولتی عرضه شوند. چنان چه صندوق وامهای عمرانی تقاضا نماید وام‌گیرنده جهت تشخیص این قبیل سفته‌ها تا حدی که با شرایط فروش سفته یا سهام منطبق باشد یک‌نمایندگی تأسیس و نگاهداری خواهد نمود.

بند ۳٫۰۹ - مبادله سفته‌ها

هر گاه دارنده سفته یا سفته‌هایی درخواست مبادله سفته‌ها را نماید پس از واگذاری سفته‌های مورد نظر وام‌گیرنده سفته یا سفته‌های جدیدی را به جای‌سفته‌های واگذاری شده به مبلغی معادل با اصل مبلغ پرداخت نشده سفته یا سفته‌ها صادر و تحویل خواهد داد. سفته‌های جدید که از تاریخ پرداخت‌بهره سفته یا سفته‌ها واگذار شده بهره به آن تعلق می‌گیرد به نام شخص یا اشخاص و به واحدهایی که دارنده سفته به طور معقول درخواست نماید تنظیم‌و تحویل خواهد شد.

بند ۳٫۱۰ - تعویض سفته‌ها وام‌گیرنده پس از وصول مدارک قابل قبول مبنی بر فقدان - سرقت - از بین رفتن یا پاره شدن سفته‌ای و در مورد فقدان -‌سرقت یا از بین رفتن پس از دریافت تضمین که به طور معقول مورد قبول وام‌گیرنده واقع شود و یا در مورد پاره شدن سفته پس از واگذاری و ابطال سفته‌مربوطه سفته جدیدی به همان متن و اصل مبلغ پرداخت نشده در عوض سفته مفقود یا مسروقه و از بین رفته یا پاره شده تنظیم و به دارنده آن تحویل‌خواهد نمود.

بند ۳٫۱۱ - انتقال سفته‌ها

چنانچه صندوق وامهای عمرانی مبادرت به انتقال سفته‌ای نماید وام‌گیرنده را مطلع خواهد ساخت و کلیه پرداختهایی را که بابت سفته‌های انتقالی قبل‌از انتقال آنها به عمل آمده‌است در سفته‌های مذکور ثبت خواهد نمود.

ماده چهارم - نحوه پرداخت

بند ۴٫۰۱ - استرداد هزینه‌های انجام شده به سازمان برنامه

صندوق وامهای عمرانی هزینه‌هایی را که سازمان برنامه جهت طرح پرداخت نموده‌است در هر ماه یا در فواصل دیگری که مورد موافقت صندوق مزبورقرار گیرد به سازمان برنامه مسترد خواهد نمود. به جز در موردی که صندوق وامهای عمرانی به نحو دیگری کتباً موافقت نموده باشد هیچ گونه پرداختی‌توسط صندوق مذکور به عمل نخواهد آمد مگر این که بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه پرداختهایی در وجه وام‌گیرنده یا سازمان برنامه جهت اجرای‌طرح به نسبت ۳۵ درصد در مقابل ۶۵ درصد پرداختی صندوق وامهای عمرانی به عمل آورد. درخواستهای استرداد هزینه‌ها بایستی به مدارکی که ازطرف صندوق وامهای عمرانی تعیین می‌گردد متکی باشد.


بند ۴٫۰۲ - نحوه‌های دیگر پرداخت

ممکن است پرداختهایی به وسایل دیگر یا طرق دیگری که مورد موافقت متقابل سازمان برنامه و صندوق وامهای عمرانی قرار گیرد تحت این قرارداد به‌عمل آید.

بند ۴٫۰۳ - تاریخ نهایی تسلیم درخواستهای پرداخت.

به جز در مواردی که صندوق وامهای عمرانی به نحو دیگری کتباً موافقت نماید هیچ گونه‌درخواست پرداخت در مقابل مدارکی که پس از تاریخ ۳۱ مه ۱۹۶۳ ارائه گردد نبایستی به عمل آید.

ماده پنجم - شرایط اولیه

بند ۵٫۰۱ - اظهار نظر حقوقی و تسلیم اسناد مثبته

قبل از این که صندوق وامهای عمرانی پرداختی تحت این قرارداد وام بنماید به عنوان شرط اولیه وام‌گیرنده مدارکی که از لحاظ فرم و مفاد مورد موافقت‌صندوق وامهای عمرانی است مبتنی بر این که تنظیم و مبادله این قرارداد وام از طرف وام‌گیرنده مجاز بوده و یا مورد تصویب مقامات مربوطه واقع وکلیه تشریفات قانونی آن انجام یافته‌است به صندوق وامهای عمرانی تسلیم خواهد نمود به عنوان جزئی از این مدارک که به موجب این بند تسلیم‌خواهد شد وام‌گیرنده نظریه یا نظرات حقوقی وزیر دادگستری ایران یا مشاور قضایی دیگری را که مورد قبول صندوق وامهای عمرانی بوده و حاکی ازمراتب زیر باشد به صندوق مزبور ابلاغ خواهد نمود: الف - تأیید این که قرارداد وام به نحو صحیحی توسط وام‌گیرنده و یا از طرف وی امضاء و مبادله گردیده و حاکی از کلیه تعهدات که طبق آن برای‌وام‌گیرنده تعیین شده می‌باشد.

ب - هر گونه سفته‌ای که به موجب این قرارداد تنظیم و تحویل شود به منزله تعهد الزام‌آور و قطعی وام‌گیرنده طبق مدلول قرارداد وام بوده و جز درمواردی که در نظریه حقوقی مذکور به نحو دیگری قید شود هیچ گونه امضاء و تشریفات دیگری جهت منظور فوق لازم نخواهد بود.


بند ۵٫۰۲ - تعیین نماینده

قبل از هر گونه پرداختی تحت این قرارداد وام و به عنوان شرط لازم آن سازمان برنامه نماینده‌ای با ذکر عنوان یا اسم به منظور اجرای مفاد بند ۹٫۰۲(ب) قرارداد تعیین خواهد نمود.


بند ۵٫۰۲ - تاریخ نهایی انجام شرایط بند ۵٫۰۱ و ۵٫۰۲

چنانچه کلیه اقداماتی که به موجب مفاد بندهای ۵٫۰۱ و ۵٫۰۲ بایستی به عمل آید تا تاریخ اول مارس ۱۹۶۰ یا هر موعد دیگری که مورد موافقت‌وام‌گیرنده و صندوق وامهای عمرانی قرار گیرد انجام نگرفته باشد صندوق وامهای عمرانی می‌تواند در هر موقعی به اختیار خود پس از تاریخ مذکور باارسال اخطاریه‌ای به عنوان وام‌گیرنده این قرارداد وام را فسخ نماید پس از ارسال چنین اخطاریه‌ای این قرارداد وام و کلیه تعهدات طرفین ناشیه از آن‌بیدرنگ فسخ خواهد شد.


بند ۵٫۰۴ - شرایط اضافی قبلی

قبل از انجام هر گونه پرداختی تحت این قرارداد وام و به عنوان شرایط اضافی قبلی وام‌گیرنده و سازمان برنامه به جز در مواردی که صندوق وامهای‌عمرانی به نحو دیگری موافقت نماید مدارک زیر را در اختیار صندوق وامهای عمرانی خواهند گذاشت: الف - گزارشی شامل مبالغ و دریافت‌کنندگان هر گونه حق‌العمل - حق‌الزحمه‌ای یا هر نوع وجوه دیگری به هر شخص یا تجارتخانه یا مؤسسه‌ای (‌به‌استثنای کارمندان رسمی وام‌گیرنده یا سازمان برنامه) که به عنوان پاداش برای انجام خدمات حرفه‌ای و فنی یا از این قبیل خدمات مربوط به ارائه دادن‌مزایای درخواست وام یا در مورد مذاکرات راجع به اخذ وام و یا عملیات مربوط به این قرارداد وام به این اشخاص یا مؤسسات پرداخت شده یا پرداخت‌آنها مورد موافقت قرار گرفته باشد.

ب - نقشه‌جات و مشخصات اضافی دیگر جهت اجرای طرح که مورد قبول صندوق وامهای عمرانی باشد.

ج - قرارداد یا قراردادهای مربوط به اجرای "‌طرح" با مؤسسه مهندسین مشاوری که متقابلاً مورد قبول سازمان برنامه - بانک بین‌الملل و صندوق‌وامهای عمرانی بوده و متضمن شرایطی که متقابلاً مورد موافقت سازمان برنامه - بانک بین‌الملل و صندوق وامهای عمرانی باشد.

د - هر یک یا کلیه قراردادهایی که طبق شرایط مورد قبول سازمان برنامه مهندسی مشاور - بانک بین‌الملل و صندوق وامهای عمرانی قرار گرفته و برای‌اجرای طرح به وسیله پیمانکار یا پیمانکارانی که مورد موافقت سازمان برنامه - مهندس مشاور بانک بین‌الملل و صندوق وامهای عمرانی باشند با آنان‌منعقد گردد.


ماده ششم - مقررات مربوط به تهیه و خرید کالا

بند ۶٫۰۱ - انجام هزینه‌ها به پول محلی

تأمین هزینه‌هایی که ممکن است به پول ایران پرداخت شود از محل وجوه این قرارداد وام مجاز می‌باشد.

بند ۶٫۰۲ - تاریخ قابل قبول تأمین هزینه خرید ماشین آلات و وسایلی که قبل از تاریخ بیست و یکم مارس ۱۹۵۹ تحویل گردیده و یا بهای آنها پرداخت‌شده‌است و یا خدماتی که قبل از تاریخ مذکور انجام شده یا حق‌الزحمه متعلق به آن پرداخت گردیده‌است از محل این وام مجاز می‌باشد.

بند ۶٫۰۳ - اطلاع به اداره بازرگانی کوچک

سازمان برنامه حداقل سی (۳۰) روز قبل از تاریخی که سفارشی به مبلغ متجاوز از پنج هزار (۵۰۰۰) دلار آمریکایی برای خرید ماشین آلات و لوازماتی‌که قرار است از محل وام تأمین شود داده شود یا دادن چنین سفارشی مورد موافقت قرار گیرد طبق مقررات صندوق وامهای عمرانی شرحی به زبان‌انگلیسی درباره ماشین‌آلات و لوازمی که می‌بایستی خریداری شود با ذکر طرز مناقصه به اداره بازرگانی کوچک وابسته به اداره همکاریهای بین‌المللی‌واقع در واشنگتن دی. سی شماره ۲۵ تسلیم خواهد کرد با در نظر گرفتن این که صندوق وامهای عمرانی می‌تواند در صورت تقاضای سازمان برنامه‌مدت سی (۳۰) روز را تقلیل دهد و یا در صورتی که لازم و مناسب بداند از قسمتی یا کلیه شرایط این بند نسبت به مورد خاصی از خرید کالا صرف نظرنماید.

بند ۶٫۰۴ - منابع خرید کالا

کلیه ماشین آلات و وسایل و خدماتی که در اجرای "‌طرح" مورد استفاده قرار می‌گیرد بایستی از منابع دنیای آزاد تهیه شود. اصطلاح "‌منبع" به طوری که‌در جمله قبل به کار رفته‌است به معنی مملکت یا ناحیه‌ای خواهد بود که از آن جا ماشین آلات به مقصد ایران حمل شده‌است مگر در جایی که ماشین‌آلات از بنادر آزاد یا انبار گمرکی حمل شده باشد اصطلاح منبع به معنی کشور یا ناحیه‌ای خواهد بود که از آن جا ماشین آلات به آن بندر آزاد یا انبارگمرکی حمل گردیده‌است.

بند ۶٫۰۵ - حمل کالا

الف - بهاء ماشین آلات و وسایلی که توسط وسایل نقلیه متعلق به و یا تحت اداره و نظارت کشوری (‌غیر از ایران) که در بند ۹۹ جزو جغرافیایی اداره‌همکاریهای بین‌المللی (‌که در تاریخ حمل مورد اجرا است) منظور نشده باشد حمل گردد از محل این وام تأمین نخواهد شد.

ب - سازمان برنامه اطمینان حاصل خواهد نمود که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از وزن غیر خالص ماشین آلات و کالاهایی که از محل این وام خریداری‌می‌شود (‌اوزان مزبور جداگانه برای کشتیها و تانکرها احتساب شده) و می‌توان آنها را توسط کشتیهای اقیانوس‌پیما حمل کرد به وسیله کشتیهای‌بازرگانی خصوصی که دارای پرچم ایالات متحده آمریکا می‌باشد حمل گردد مشروط بر این که کشتیهای مزبور با نرخ مناسب و عادلانه فراهم باشند. بدین منظور صندوق وامهای عمرانی فراهم بودن و یا فراهم نبودن با نرخ عادلانه کشتیهای بازرگانی خصوصی دارای پرچم ایالات متحده آمریکا راتعیین خواهد نمود و سازمان برنامه می‌تواند برای کسب این اطلاع هر موقع که لازم بداند به صندوق وامهای عمرانی مراجعه کند.

بند ۶٫۰۶ - بیمه دریایی پرداخت حقوق بیمه دریایی از محل این وام بلامانع است مشروط بر این که نرخ بیمه مزبور حداقل نرخ ممکنه باشد و نیزمشروط بر این که هر گاه وام‌گیرنده در مورد حقوق بیمه دریایی نسبت به محمولاتی که مخارج آن تحت قوانین کمکهای خارجی ایالات متحده آمریکاتأمین می‌گردد تبعیضی تحت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به یک شرکت بیمه دریایی مجاز به انجام معاملات در ایالات متحده آمریکا قائل شودماشین آلات و کالاهایی را که از محل این وام تأمین می‌گردد تا مدتی که این تبعیض نسبت به شرکت مزبور ادامه داشته باشد در ایالات متحده آمریکانزد شرکت یا شرکتهای مجاز برای انجام معاملات بیمه دریایی در هر یک از ایالات متحده آمریکا در مقابل خطرات دریایی بیمه نماید.

بند ۶٫۰۱ - حقوق و تعرفه گمرکی - مالیاتهای فروش و عوارض مشابه دیگر پرداخت حقوق و تعرفه گمرکی - مالیاتهای فروش و عوارض مشابه دیگر که تحت قوانین جاریه در ایران وضع گردیده‌است از محل این وام مجازمی‌باشد.

ماده هفتم - تعهدات

بند ۷٫۰۱ - اجرای طرح

سازمان برنامه موجب خواهد شد که طرح موضوع قرارداد با دقت و جدیت لازم طبق اصول صحیح مالی انجام گیرد. سازمان برنامه همچنین موجب‌خواهد شد که طرح مربوطه طبق کلیه نقشه‌جات و مشخصات فنی و قراردادهای مذکور در بند ۵٫۰۴ اجرا شود و قبل از هر گونه اصلاح اساسی یا ابطال‌نقشه‌جات - مشخصات فنی و قراردادها موافقت صندوق وامهای عمرانی را جلب خواهد نمود. سازمان برنامه موجب خواهد شد که کلیه ماشین آلات‌و وسایلی که بهای آنها از محل وام موضوع این قرارداد تأمین و خریداری می‌شود طبق رویه و اسلوب فنی صحیح به نحو شایسته‌ای نگهداری و تعمیرشوند. سازمان برنامه اجرای طرح مربوطه را به پایان خواهد رسانید و علاوه بر وام موضوع این قرارداد برای اجرای این منظور اعتبارات لازم را تأمین‌خواهد نمود.


بند ۷٫۰۲ - استفاده از کالای خریداری از محل وام

وام‌گیرنده موجب خواهد شد کلیه ماشین آلات و وسایل خریداری از محل وام موضوع این قرارداد منحصراً برای اجرای منظور مذکور در بند ۱٫۰۲ به‌مصرف برسد مشروط بر این که در مورد آن قسمت از تجهیزات و وسایلی که کاملاً و کلاً برای منظور فوق به مصرف نرسیده مفاد فوق‌الذکر تا زمانی‌صدق نماید که طرح مربوطه‌ای که کالاهای مزبور برای آن خریداری شده تکمیل شود و یا تا زمانی که کالاهای مزبور دیگر برای چنین منظوری قابل‌استفاده نباشد و نیز مشروط بر این که تقاضا کند از ایران صادر نگردد.


بند ۷٫۰۳ - اعلان جریان تحصیل اعتبار موضوع قرارداد وام

سازمان برنامه ترتیبات لازمه را خواهد داد تا طبق دستورات صندوق وامهای عمرانی جریان مشروح تحصیل اعتباری که دولت آمریکا به موجب این‌قرارداد وام به ایران اعطاء نموده به استحضار عامه برسد.


بند ۷٫۰۴ - نگهداری دفاتر و پرونده‌ها - بازرسی و کسب اطلاعات

الف - سازمان برنامه دفاتر و پرونده‌های کافی را برای نشان دادن تجهیزات و وسایل و خدماتی که قیمت آنها از محل این وام تأمین می‌گردد نگاه خواهدداشت و این دفاتر و پرونده‌ها قیمت و مورد مصرف این کالاها و خدمات را در اجرای طرح مربوطه نشان خواهد داد. همچنین در مورد قراردادها و یاسفارشات خرید این تجهیزات و وسایل و خدمات و نوع و میزان اصرار و استفسار فروشندگان و اساس اعطای قراردادها یا دادن سفارشها و پیشرفت‌طرح در این دفاتر و پرونده‌ها منعکس خواهد شد. تا زمانی که صندوق وامهای عمرانی به طور معقولی لازم بداند این دفاتر و پرونده‌های ممیزی ونگاهداری خواهند شد.

صندوق وامهای عمرانی حق خواهد داشت در هر موقعی که لازم بداند به دفاتر و پرونده‌های مزبور و سایر اسناد و مکاتبات یادداشتها و سایر مدارک‌مربوطه به این قرارداد وام رسیدگی نموده و بازرسی به عمل آورد.

ب - سازمان برنامه عمل بازرسی طرز استفاده از کلیه تجهیزات و وسایلی را که از محل این وام تأمین می‌گردد برای صندوق وامهای عمرانی میسرخواهد ساخت سازمان برنامه در انجام عمل بازرسی و رسیدگی مورد بحث نهایت همکاری و معاضدت را با صندوق وامهای عمرانی خواهد نمود به‌طوری که صندوق مزبور بتواند این عمل را به طور کامل و با سرعت انجام دهد و همچنین سازمان برنامه فرصتهای مناسب را برای مسافرت نمایندگان‌مجاز صندوق وامهای عمرانی به نقاط مختلف ایران به منظور انجام امور مربوط به این وام فراهم خواهد ساخت.

سازمان برنامه طبق درخواست صندوق وامهای عمرانی گزارشهای مالی و گزارش پیشرفت فعالیتهای خود و همچنین هر گونه اطلاعاتی را که صندوق‌وامهای عمرانی به طور معقولی تقاضا نماید بی‌درنگ تهیه و تسلیم صندوق مزبور خواهد نمود.

بند ۷٫۰۵ - اعلان بروز جریانات نامساعد وام‌گیرنده و سازمان برنامه صندوق وامهای عمرانی را از هر گونه عوامل و شرایطی که با پرداخت سفته‌ها یاتحقق مقاصد وام معارض بوده یا آنها را تهدید به معارضه نماید بی‌درنگ مطلع خواهد نمود.


بند ۷٫۰۶ - مالیات قرارداد وام - سفته‌ها و پرداختهای مربوطه

قرارداد وام و کلیه سفته‌های صادره تحت آن و همچنین اصل و بهره وام و سفته‌هایی که تحت آن صادر گردد بدون کسر هیچ گونه کسوری پرداخت‌گردیده و از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حقوق جاری و موضوعه و قابل اجرای کشور ایران معاف خواهد بود.

بند ۷٫۰۷ - حق‌العمل - حق‌الزحمه و سایر پرداختها

الف - وام‌گیرنده و سازمان برنامه پرداخت هر گونه حق‌العمل و حق‌الزحمه یا پرداختی را از هر قبیل که در وجه شخص - مؤسسه یا بنگاهی (‌به غیر ازمأموران و کارمندان دائمی وام‌گیرنده و سازمان برنامه که تمام وقت شاغل می‌باشند) به عنوان پاداش خدمات صادقانه تخصصی - فنی یا خدمات مشابه‌آنها که با عملیات موضوع این قرارداد بستگی داشته باشند به عمل آمده و یا چنین پرداختهایی مورد موافقت قرار گرفته باشد بی‌درنگ به صندوق‌وامهای عمرانی گزارش خواهد داد. چنان چه صندوق وامهای عمرانی هر گونه حق‌العمل - حق‌الزحمه یا پرداخت را که به موجب مدلول این بند یا بند۵٫۰۴ گزارش گردیده نامتناسب تشخیص دهد وام‌گیرنده و سازمان برنامه بدین وسیله موافقت می‌نمایند که جرح و تعدیلی را که مورد رضایت صندوق‌وامهای عمرانی باشد به عمل آورند.

ب - وام‌گیرنده و سازمان برنامه بدین وسیله تضمین می‌نمایند که هیچ نوع حق‌العمل و حق‌الزحمه یا وجوهی به هیچ شخص و یا مؤسسه و یا بنگاه (‌به‌استثنای - مأموران و کارمندان دائمی و وام‌گیرنده و سازمان برنامه) در مورد درخواستی که منجر به اعطای این وام از طرف صندوق وامهای عمرانی‌شده به استثنای حق‌العمل و حق‌الزحمه یا وجوه پرداخت شده‌ای که به موجب مفاد بند ۵٫۰۴ و ۷٫۰۷ به صندوق وامهای عمرانی گزارش داده شده‌است یا در مورد مذاکرات مربوط به اخذ وام و یا در مورد هر گونه قراردادها یا سفارشاتی که اعتبار آنها از محل این وام تأمین گردیده پرداخت نگردیده ونخواهد شد.

بند ۷٫۰۸ - عمل سازمان برنامه که تأثیر آن متوجه وام‌گیرنده می‌شود.

وام‌گیرنده موافقت می‌نماید که قصور سازمان برنامه در مورد هر اقدامی که طبق این قرارداد بایستی از طرف وام‌گیرنده به عمل آید یا قصور در انجام هراقدامی که از طرف وام‌گیرنده به منظور ایفای حقوق و تعهدات وام‌گیرنده که به موجب این قرارداد به سازمان برنامه محول گردیده قصور وام‌گیرنده دراجرای مقاصد این قرارداد تلقی خواهد شد و وام‌گیرنده مسئول جبران خسارت وارده به صندوق وامهای عمرانی خواهد بود.

ماده هشتم - چاره‌جوییهای صندوق وامهای عمرانی

بند ۸٫۰۱ - موارد قصور - قطع پرداختها

در صورت وقوع هر یک از موارد زیر صندوق وامهای عمرانی حق خواهد داشت که به اختیار خود از پرداختهای بیشتری خودداری نماید:

الف - قصور در پرداخت کامل هر قسط اصل و بهره سررسید مربوطه یا هر گونه پرداختی که تحت این قرارداد وام لازم شود و یا هر سفته‌ای که طبق آن‌صادر گردیده و معوق مانده باشد با در نظر گرفتن این که صندوق وامهای عمرانی می‌تواند در مورد هر یک از این قصورها از هر یک از اختیارات ناشیه ازاین بند فقط تا زمانی که قصور مربوطه ادامه داشته باشد استفاده نماید.

ب - قصور از طرف وام‌گیرنده یا سازمان برنامه در اجرای هر یک از تعهدات یا موافقتهای دیگر موضوع این قرارداد.

ج - کشف این که مدارک ارائه شده به وسیله وام‌گیرنده یا از طرف وام‌گیرنده و یا سازمان برنامه جهت اخذ وام یا مربوط به این قرارداد وام به طور قابل‌اهمیتی ناصحیح بوده‌است.

د - پیش آمدن هر وضعیت فوق‌العاده‌ای که بر اثر آن صندوق وامهای عمرانی تشخیص دهد که وام‌گیرنده یا سازمان برنامه احتمالاً نخواهند توانست‌تعهدات خود را طبق این قرارداد وام ایفا نمایند و یا این که وام منظور مورد نظر را حاصل نخواهند نمودند.

بند ۸٫۰۲ - تسریع در استرداد وام

در صورت بروز هر یک از موارد قصور مندرج در قسمتهای فرعی (‌الف) و (ب) و (ج) بند ۸٫۰۱ و طبق شرایط قسمتهای فرعی مزبور صندوق وامهای‌عمرانی می‌تواند به اختیار خود تمام یا هر قسمتی از اصل وام پرداخت نشده نظر و سفته‌ها را فوراً سررسیده و قابل پرداخت اعلام نماید و تصریح‌خواهد کرد کدام اقساط قابل پرداخت می‌باشند و به محض چنین اخطاری این قبیل اصل وام و سایر اقساط مربوطه فوراً سررسید و قابل پرداخت‌خواهند بود با در نظر گرفتن این که صندوق وامهای عمرانی به موجب این بند از اختیار خود استفاده نخواهد نمود مگر این که قصور مربوطه ظرف‌شصت روز پس از اعلام تمایل صندوق مزبور دائر بر استفاده از اختیار موضوع این بند رفع نگردد.

بند ۸٫۰۳ - اغماض از قصور هیچ گونه تأخیر در اجراء یا عدم استفاده از حقوق - اختیارات یا چاره‌جوییهای صندوق وامهای عمرانی که به موجب این‌قرارداد وام و یا سفته‌ها بر اثر بروز هر گونه اتفاقات مندرج در بند ۸٫۰۱ به صندوق وامهای عمرانی اعطاء می‌گردد نباید بر رضایت صندوق مزبور یااغماض از حقوق و اختیارات و چاره‌جوییهای صندوق که بر اثر اتفاق مزبور یا حادثه دیگری به صندوق اعطاء می‌گردد تعبیر بشود.

بند ۸٫۰۴ - استرداد وجوه چنانچه صندوق وامهای عمرانی تشخیص دهد که هر گونه پرداختی که وسیله صندوق مزبور تحت این قرارداد وام به عمل‌می‌آید طبق قرارداد وام مزبور متکی به اسناد تسلیمی سازمان برنامه نمی‌باشد و یا پرداخت مذکور طبق شرایط این قرارداد وام به عمل نیامده و یا مورداستفاده قرار نگرفته‌است و یا بر خلاف مقررات صندوق وامهای عمرانی به عمل آمده در آن صورت وام‌گیرنده ظرف نود روز پس از وصول تقاضا چنین‌مبلغی را بر حسب دلار آمریکایی طبق درخواست صندوق که از مبلغ پرداخت مورد بحث متجاوز نباشد به صندوق مزبور خواهد پرداخت مشروط براین که تقاضای صندوق وامهای عمرانی منتهی ظرف پنج سال پس از تاریخ پرداخت مزبور به عمل آمده باشد صندوق وامهای عمرانی معادل مبلغ‌چنین پرداختی را به محض وصول آن از مبلغ وام کسر خواهد نمود و صندوق مزبور به همان قرار تعهدات وام‌گیرنده را در مورد پرداخت وجوه سفته‌هاکاهش خواهد داد.

ماده نهم - متفرقه

بند ۹٫۰۱ - تاریخ اجرای قرارداد وام

این قرارداد وام از تاریخ روز و سالی که در بالا ذکر شده به موقع اجرا در خواهد آمد.

بند ۹٫۰۲ - استفاده از وجود نمایندگان طرفین

الف - کلیه اقداماتی که بایستی تحت قرارداد وام توسط وام‌گیرنده یا صندوق وامهای عمرانی به عمل آید ممکن است به وسیله نمایندگان تام‌الاختیارآنها انجام گیرد و کلیه اختیارات وام‌گیرنده یا صندوق وامهای عمرانی تحت این قرارداد ممکن است توسط نمایندگان تام‌الاختیار آنها مورد استفاده قرارگیرد.

ب - مدیر عامل سازمان برنامه و هر شخص یا اشخاصی که از طرف ایشان برای این منظور منصوب می‌شوند مجتمعاً و منفرداً از طرف وام‌گیرنده تعیین شده‌اند که تقاضاها و درخواستها را امضاء نمایند و اسناد مقرر در این قرارداد وام را تهیه نمایند و هر گونه اقدام یا اسناد دیگری را که طبق این قرارداداجراء یا امضای آن از طرف سازمان برنامه لازم یا مجاز است به عمل آورند یا امضاء نمایند و صندوق وامهای عمرانی حق خواهند داشت فقط روی این‌قبیل اقدامات یا عملیات اتکاء نماید.

بند ۹٫۰۳ - جانشینان صندوق وامهای عمرانی

چنانچه در اثر اجرای قوانین ایالات متحده آمریکا یا در نتیجه انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد و سفته‌ها بنگاه یا مؤسسه دیگر ایالات متحده‌آمریکا جانشین صندوق وامهای عمرانی گردد چنین مؤسسه‌ای در اجرای مقاصد قرارداد وام و سفته‌ها جانشین صندوق وامهای عمرانی تلقی خواهدشد.

بند ۹٫۰۴ - پرداختها "‌اصطلاح پرداختها

به طوری که در این قرارداد وام مورد استفاده قرار گرفته به معنای هر گونه پرداختی به وسیله صندوق وامهای‌عمرانی می‌باشد اعم از این که مستقیماً در وجه وام‌گیرنده یا سازمان برنامه و یا نماینده او به عمل آمده باشد یا این که طبق درخواست وام‌گیرنده یاسازمان برنامه یا نماینده او به حساب بانکی منظور شده باشد.

بند ۹٫۰۵ - "‌بندها" و "‌مواد"

کلیه اشاراتی که در این قرارداد در مورد اصطلاحات "‌بندها" و یا "‌مواد" به عمل آمده منظور بندها و مواد مندرج در این قرارداد وام می‌باشد مگر اینکه‌خلاف آن صریحاً مقرر شده باشد.

بند ۹٫۰۶ - قانون قابل اجراء این قرارداد وام و هر یک از سفته‌های مربوطه بر طبق قوانین جاریه ناحیه کلمبیا واقع در ایالات متحده آمریکا تنظیم‌گردیده و قوانین مزبور ناظر بر آنها خواهد بود.

بند ۹٫۰۷ - اخطار

هر گونه اخطار و درخواست یا ابلاغی که از طرف وام‌گیرنده یا صندوق وامهای عمرانی عمرانی طبق این قرارداد وام یا سفته‌ها به عمل می‌آید بایستی‌کتبی بوده و در صورتی که به ترتیب مقرر شخصاً و یا توسط پست یا تلگراف یا تلگراف دریایی یا رادیوگرام برای طرف دیگر و به نشانی زیر ارسال شودابلاغ شده محسوب خواهد گردید.

نشانی پستی وام‌گیرنده:

قائم مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه

سازمان برنامه

تهران - ایران

نشانی تلگرافی وام‌گیرنده:

برنامه

تهران - ایران

نشانی پستی صندوق وامهای عمرانی:

مدیر عامل صندوق وامهای عمرانی

واشنگتن ۲۵ دی. سی.

ایالات متحده آمریکا

نشانی تلگرافی صندوق وامهای عمرانی دولون

واشنگتن دی. سی.


بنا به مراتب فوق و وام‌گیرنده و صندوق وامهای عمرانی به وسیله نمایندگان مجاز و تام‌الاختیار خود این قرارداد را در روز و سال معینه در ابتدای‌قرارداد امضاء و مبادله نمودند.

ایران:

قائم‌مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه

صندوق وامهای عمرانی:

مدیر عامل

صورت شماره ۱

(سفته‌ها بایستی روی یک ورقه کاغذ تنظیم شود)

سفته

واشنگتن دی. سی.

فرم سفته اقساطی

۱۹ - برای مبلغ دریافتی وام‌گیرنده (‌که از این پس "‌متعهد" نامیده می‌شود) بدین وسیله متعهد می‌گردد اصل مبلغ... دلار آمریکایی (‌به حروف نوشته شود) به‌سکه یا پول رایجی که در زمان پرداخت وامهای دولتی و خصوصی پول قانونی ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود به صندوق وامهای عمرانی آمریکا(‌که از این پس "‌صندوق" نامیده می‌شود) یا به حواله‌کرد صندوق یا بهره مربوطه به حساب همان پول از این تاریخ از قرار...

درصد (%) در سال به مأخذهر سال ۳۶۵ روز احتساب و در اقساط ششماهه در روز و... و روز هر سال نسبت به مازاد اصل وام پرداخت نشده نظر و معوقه موضوع این سفته‌بپردازد. پرداختهای اصل وام و بهره از طرف متعهد به موجب شرایط سفته در وجه اداره (‌که بعداً از طرف صندوق وامهای عمرانی تعیین خواهد شد) به‌عمل خواهد آمد.

سررسید اولین پرداخت بهره طبق این سفته در تاریخ (‌تاریخ طبق قرارداد وام درج شود) خواهد بود اصل وام موضوع این سفته به‌شرح زیر پرداخت خواهد شد.

(جدول استرداد طبق جدول استهلاک منضم به قرارداد وام تنظیم شود).

این سفته به موجب قرارداد وام مورخ... منعقده بین متعهد (‌اسامی طرفهای دیگر قرارداد ذکر شود) و صندوق وامهای عمرانی صادر شده‌است هر گونه‌اشاره‌ای که در این سفته به قرارداد وام می‌شود هیچ گونه حقوقی را طبق قرارداد مزبور برای دارنده این سفته ایجاد نمی‌نماید و یا از اجرای تعهدات‌متعهد که عبارت از پرداخت قطعی و بدون قید و شرط مبلغ اصل و بهره این سفته در تاریخ و مکان و مبالغ معین و به حسب پول مندرج در این ورقه‌می‌باشد مانع نخواهد گردید.

هر گاه دارنده این سفته درخواست مبادله این سفته را نماید پس از واگذاری سفته مزبور متعهد سفته یا سفته‌های جدیدی را به جای سفته واگذار شده به‌مبلغی معادل با اصل مبلغ پرداخت نشده سفته یا سفته‌های واگذار شده و به همان متن سفته اصلی که از تاریخ پرداخت بهره متعلق به سفته واگذار شده‌بهره به آن تعلق گیرد و به شخص یا اشخاصی قابل پرداخت باشد به هر عنوان یا عناوینی که دارنده سفته به طور معقول درخواست نماید تنظیم و به وی‌تحویل خواهد نمود.

متعهد پس از وصول مدرک قابل قبولی مبنی بر فقدان - سرقت و از بین رفتن یا پاره شدن این سفته و در مورد فقدان - سرقت یا از بین رفتن پس ازدریافت ضمانت‌نامه که به طور معقولی مورد قبول متعهد قرار گیرد پس از ابطال و واگذاری سفته در صورتی که سفته پاره شده باشد سفته جدیدی به‌متن و به مبلغی معادل با اصل مبلغ پرداخت نشده نظر تنظیم و به وی تسلیم خواهد نمود.

در صورت قصور در پرداخت هر یک از اقساط اصل وام سررسیده یا بهره سررسیده موضوع این سفته دارنده سفته می‌تواند مبلغی را که از اصل این‌سفته پرداخت نگردیده فوراً سررسیده و قابل وصول اعلام نماید و به محض چنین اعلامی مبلغ اصل این سفته را فوراً سررسیده و قابل پرداخت خواهدگردید. به علاوه صندوق وامهای عمرانی طبق این قرارداد وام می‌تواند به اختیار خود در صورت وقوع برخی وقایع تمام یا قسمتی از مانده بدهکار اصل‌این سفته یا سایر سفته‌های معوقه را که طبق قرارداد وام صادر گردیده (چنان چه هنوز موعد پرداخت آن نرسیده باشد) فوراً سررسیده و قابل وصول‌اعلام نماید و به محض چنین اعلامی اصل سفته فوراً سررسیده و قابل وصول خواهد بود.

هر گونه اخطار به متعهد این سفته چنانچه مستقیماً یا به وسیله پست یا تلگراف به اسم و نشانی متعهد ارسال گردد ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

قسط اصل وام و بهره موضوع این سفته بایستی بدون کسر هر گونه مالیات و حقوق و عوارضی که به موجب قوانین کشور وام‌گیرنده اکنون قابل وصول‌بوده یا بعداً به موجب قوانین موضوعه قابل وصول اعلام گردد پرداخت شود.

هیچ گونه تأخیری در اعمال یا اغماض در استفاده از هر گونه حق یا اختیار و چاره‌جویی دارنده سفته در مورد این سفته یا هر گونه سفته‌ای که تحت‌قرارداد وام صادر شده باشد چنان چه چنین حق یا اختیار یا چاره‌جویی در صورت قصور متعهد در پرداخت به موقع و کامل بهره وام یا استرداد قسط‌اصل وام موضوع این سفته ناشی باشد نبایستی بر انصراف دارنده سفته از استفاده از حقوق و اختیارات یا چاره‌جوییهای ناشیه از نتیجه آن قصور مادام‌که قصور مزبور ادامه داشته باشد یا قصور دیگری رخ دهد تعبیر شود.

وام‌گیرنده

به وسیله

صورت شماره ۲

(سفته‌ها بایستی روی یک ورق کاغذ تنظیم شود)

سفته

(فرم سفته سریال)

واشنگتن دی. سی.

۱۹ - برای مبلغ دریافتی وام‌گیرنده (‌که از این پس متعهد "‌نامیده" می‌شود) بدین وسیله متعهد می‌گردد که اصل مبلغ... دلار آمریکایی (‌به حروف نوشته شود)‌به سکه یا پول رایجی که در زمان پرداخت وامهای دولتی و خصوصی پول قانونی ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود به صندوق وامهای عمرانی‌آمریکا (‌که از این پس "‌صندوق" نامیده می‌شود) به بهره متعلقه به حسب همان پول از این تاریخ از قرار.. درصد (%) در سال به مأخذ هر سال ۳۶۵ روزاحتساب و در اقساط ششماهه در روز.. و روز... هر سال نسبت به اصل مبلغ این سفته بپردازد. اولین پرداخت بهره موضوع این سفته در تاریخ ... سررسیده خواهد بود.

این سفته یکی از سری... (‌با حروف نوشته شود) سفته‌هایی است که طبق قرارداد وام مورخ... (‌که از این پس "‌قرارداد وام" نامیده می‌شود) بین متعهد(‌اسم هر یک از طرفهای دیگر قرارداد وام ذکر شود) و صندوق وامهای عمرانی توسط وام‌گیرنده صادر شده‌است. هر گونه اشاره‌ای که در این سفته به‌قرارداد وام می‌شود هیچ گونه حقوقی را طبق قرارداد وام به دارنده سفته منتقل نمی‌نماید و به تعهدات متعهد در مورد پرداخت اصل و بهره موضوع این‌سفته در زمان و مکان و به مبلغ و پول معینه در این سفته که مطلق و بدون قید و شرط می‌باشد لطمه‌ای وارد نمی‌آید.

هر زمانی که دارنده این سفته تقاضا نماید متعهد به محض تسلیم این سفته به او یا بدون سایر سفته‌های متعهد که حاوی این مزیت مبادله سفته‌ها باشندبه جای سفته‌های قبلی به مبلغی معادل اصل مبلغ پرداخت نشده نظر سفته یا سفته‌های واگذار شده به همان متن سفته‌های قبلی که به آنها از تاریخی که‌تا آن تاریخ به این قبیل سفته یا سفته‌ها بهره پرداخت شده بهره تعلق می‌گیرد و در وجه شخص یا اشخاص و به همان عنوان یا عناوینی که دارنده تقاضانماید سفته یا سفته‌های جدیدی تنظیم و به وی تحویل می‌نماید.

به محض وصول مدرک مورد قبول متعهد نسبت به فقدان - سرقت - از بین رفتن یا پاره شدن این سفته و در مورد فقدان - سرقت یا از بین رفتن آن پس‌از دادن ضمانت معقولی که مورد قبول متعهد قرار گیرد و در صورت پاره شدن به محض واگذاری و ابطال سفته متعهد به جای آن سفته سفته جدیدی راکه مفاد آن مشابه سفته اول خواهد بود بابت مبلغ اصل پرداخت نشده تنظیم و به دارنده سفته تحویل خواهد داد.

به محض قصور در پرداخت هر گونه قسط اصل دوم وام یا بهره سررسیده موضوع این سفته یا به محض قصور در پرداخت هر گونه قسط بهره یا اصل وام‌هر یک از سری دیگر سفته‌ها در سررسید دارنده سفته مربوطه می‌تواند اصل قسط وام موضوع این سفته را فوراً سررسیده و قابل پرداخت اعلام نماید وبه محض چنین اعلامی آن قسط اصل وام فوراً سررسیده و قابل پرداخت خواهد شد. به علاوه به موجب مدلول قرارداد وام صندوق وامهای عمرانی درصورت بروز برخی از وقایع می‌تواند به اختیار خود اصل پرداخت نشده تمام یا هر قسمتی از این سفته یا هر سفته دیگر را که تحت این قرارداد وام‌صادر گردیده و در آن موقع معوق مانده باشد (‌چنان چه تا آن وقت موعد پرداخت آنها نرسیده باشد) فوراً سررسیده و قابل پرداخت اعلام کند و به‌محض چنین اعلامی آن قسمت از اصل وام فوراً سررسیده و قابل پرداخت خواهد شد.

هر گونه اخطار به متعهد تحت این سفته چنان چه مستقیماً یا به وسیله پست یا تلگراف یا تلگراف دریایی یا رادیوگرام به نام و نشانی وی ارسال شودابلاغ شده محسوب خواهد شد.

اصل و بهره این سفته باید بدون کسر هر گونه مالیات و عوارضی که اکنون یا در آتیه به موجب قوانین ایران قابل وصول خواهد بود پرداخت شود.

هیچ گونه تأخیر و اغماضی از طرف دارنده سفته در استیفای حقوق و اختیارات و جبران خسارات ناشیه از قصور متعهد نسبت به پرداخت فوری مبلغ‌کل اصل و بهره موضوع این سفته نبایستی بر انصراف دارنده سفته از حقوق و اختیارات خود ناشی از قصور متعهد مادامی که قصور مزبور ادامه داشته‌باشد تعبیر شود.

(وام‌گیرنده)

توسط:

عنوان:

ضمیمه شماره ۲

......................................

جدول استهلاک

شماره اقساط ششماهه پرداخت اصل

۱ ۱۰۰۰۰۰٫۰۰

۲ ۱۰۰۰۰۰٫۰۰

۳ ۱۰۰۰۰۰٫۰۰

۴ ۱۰۰۰۰۰٫۰۰

۵ ۱۰۰۰۰۰٫۰۰

۶ ۸۲۸۳۲۲٫۴۴

۷ ۸۸۱۶۴۵٫۸۶

۸ ۸۹۳۵۷۴٫۶۷

۹ ۷۰۵۷۱۲٫۲۲

۱۰ ۷۱۸۰۶۲٫۱۹

۱۱ ۷۳۰۶۲۸٫۲۷

۱۲ ۷۴۳۴۱۴٫۲۷

۱۳ ۷۵۶۴۲۴٫۰۲

۱۴ ۷۶۹۶۶۱٫۴۴

۱۵ ۷۸۳۱۳۰٫۵۱

۱۶ ۷۹۶۸۳۵٫۳۰

۱۷ ۸۱۰۷۷۹٫۹۲

۱۸ ۸۲۴۹۶۸٫۵۶

۱۹ ۸۳۹۴۰۵٫۵۱

۲۰ ۸۵۴۰۹۵٫۱۱

۲۱ ۸۶۹۰۴۱٫۷۸

۲۲ ۸۸۴۲۵۰٫۰۱

۲۳ ۸۹۹۷۲۴٫۳۸

۲۴ ۹۱۵۴۶۹٫۲۶

۲۵ ۹۳۱۴۹۰٫۲۸

۲۶ ۹۴۷۷۹۱٫۳۶

۲۷ ۹۶۴۳۷۷٫۷۰

۲۸ ۹۸۱۲۵۴٫۳۱

۲۹ ۹۹۸۴۲۶٫۲۶

۳۰ ۱۰۱۵۸۹۸٫۹۵

۳۱ ۱۰۳۳۶۷۶٫۳۰

۳۲ ۱۰۵۱۷۶۶٫۳۰

۳۳ ۱۰۷۰۱۷۲٫۱۰


جمع ۲۵۰۰۰۰۰۰٫۰۰ دلار

متن قرارداد فوق ضمیمه قانون راجع به اجازه تحصیل مبلغ ۲۵ میلیون دلار وام از صندوق وامهای عمرانی آمریکا بوده و صحیح است.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید