قانون دایر به موقوف‌الاجرا بودن تصمیمات هیات تصفیه نسبت به تشکیلات وزارت کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 16.pdf

قانون دایر به موقوف‌الاجرا بودن تصمیمات هیات تصفیه نسبت به تشکیلات وزارت کشور - مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۲۹ مجلس سنا [۱]


‌ماده واحده - تصمیمات هیأت تصفیه نسبت به تشکیلات وزارت کشور موقتاً موقوف‌الاجرا می‌ماند. وزارت کشور مکلف است منتها در ظرف سه‌ماه طبق برنامه دولت که به تصویب مجلسین رسیده‌است لایحه تقسیمات کشور و سازمان وزارت کشور را برای تصویب به مجلسین پیشنهاد نماید. این قانون در جلسه سه‌شنبه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.


منبع