قانون دائر به تایید عمل دولت در مورد استخدام آقایان غلامرضا تاج‌بخش - مصطفی علم - هوشنگ باتمانقلیچ در وزارت امور خارجه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون دائر به تایید عمل دولت در مورد استخدام آقایان غلامرضا تاج‌بخش - مصطفی علم - هوشنگ باتمانقلیچ در وزارت امور خارجه - مصوب ۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - عمل دولت در مورد تصویب‌نامه شماره .۴۹۳۲۰ ت مورخ ۱۳۴۱٫۱۱٫۱۷ راجع به استخدام آقایان غلامرضا تاج‌بخش - مصطفی‌علم و هوشنگ باتمانقلیچ در وزارت امور خارجه تأیید می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود، پس از تصویب مجلس شورای ملی در‌جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۳.۹ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی