قانون خرید فرش ایرانی و سایر اشیای تزیینی برای باشگاه‌ها و ساختمان‌های اختصاصی وزارت جنگ

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون خرید فرش ایرانی و سایر اشیاء تزئینی برای باشگاه‌ها و ساختمانهای اختصاصی وزارت جنگ - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - وزارت جنگ مجاز است فرش ایرانی و سایر اشیاء تزئینی مورد نیاز باشگاه‌ها و ساختمانهای اختصاصی ارتش شاهنشاهی را در‌حدود اعتبار مصوب و با حق تقدم مصنوعات ایران خریداری نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 1350.3.10 در جلسه روز یکشنبه سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد‌و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید