قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۹.۲۶

‌ماده ۱ - هرگاه برای حفظ آثار تاریخی و باستانی و تعمیر و مرمت آنها و همچنین بهتر نمایاندن آثار مزبور و انجام عملیات حفاری و بررسیهای‌باستانی احتیاج به خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد وزارت فرهنگ و هنر طبق مفاد این قانون عمل می‌کند.

‌ماده ۲ - خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات از طریق توافق صورت خواهد گرفت.

‌ماده ۳ - هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین وزارت فرهنگ و هنر و مالک یا مالکان توافق حاصل نشود بهای اراضی و ابنیه و‌تأسیسات مذکور به وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور - دادستان کل - مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شد و‌تصمیم هیأت قطعی است و در این مورد علاوه بر قیمت تعیین شده پنج درصد نیز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالک در ملک مورد معامله ساکن‌باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت تعیین شده افزوده خواهد شد و هرگاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد پانزده درصد‌قیمت تعیین شده نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.

‌تبصره ۱ - در مورد اراضی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی یا نماینده او به جای وزیر کشور یا‌نماینده او عضو هیأت خواهد بود.

‌تبصره ۲ - ترتیب پرداخت حق کسب و پیشه کسانی که محل کسب آنان در اثر اجرای این قانون از بین می‌رود طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون‌صورت خواهد گرفت.

‌ماده ۴ - نسبت به اراضی مورد احتیاج که طبق مقررات اصلاحات ارضی بین زارعین تقسیم و یا به آنان فروخته شده و یا اجاره داده شده است به‌نحو زیر اقدام می‌گردد:

‌الف - در مورد اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بین زارعین تقسیم و یا به آنان فروخته شده است طبق ماده ۲ و ۳ این قانون عمل‌خواهد شد.

ب - در مورد اراضی که در اجرای مقررات مرحله دوم به زارعین اجاره داده شده است وزارت فرهنگ و هنر ضمن پرداخت ارزش ملک به مالک‌حق‌السعی و کلیه حقوق زارعانه زارعین را با توافق خریداری خواهد نمود.

ج - در مورد اراضی موقوفه که به اجاره داده شده است حق‌السعی و کلیه حقوق زارعانه زارعین از طریق توافق خریداری و وزارت فرهنگ و هنر‌قائم‌مقام مستأجر در مورد اجاره نسبت به بقیه مدت اجاره خواهد شد.

‌د - در صورت عدم توافق بین وزارت فرهنگ و هنر و زارعین در مورد بند ب و بند ج نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در تعیین‌ارزش حق‌السعی و کلیه حقوق زارعانه زارعین قطعی خواهد بود در این مورد نیز علاوه بر ارزش تعیین شده از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی مزایای مندرج در ماده (۳) این قانون بر حسب مورد اضافه و پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۵ - تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت و یا وجوهی که در بندهای فوق تعیین شده مجاز نیست مگر با رضایت‌فروشنده یا صاحب حق.

‌ماده ۶ - در صورتی که مالک یا زارع یا متولی و یا مستأجر به انتقال یا تحویل اراضی و ابنیه و تأسیسات رضایت ندهد دادستان محل پس از اطلاع‌بر این که قیمت اراضی و ابنیه و تأسیسات و وجوهی که طبق این قانون تعلق می‌گیرد در صندوق ثبت تودیع شده است سند انتقال ملک مورد نظر را‌امضاء و نسبت به تخلیه و تحویل ملک مذکور فوراً اقدام می‌نماید.

‌تبصره - در مواردی که به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر اقدامات فوری استحفاظی برای حفظ اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد معامله ضروری‌باشد وزارت فرهنگ و هنر می‌تواند قبل از پایان تشریفات خرید و تصرف به نحو مقتضی و در صورت لزوم با همکاری مأموران انتظامی اقدامات‌استحفاظی به نحوی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی خواهد شد به عمل آورد.

‌ماده ۷ - آیین‌نامه مربوط به اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره که در تاریخ روز دوشنبه چهارم آذر ماه ۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه‌بیست و ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی