New Server

قانون حق فنی درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون حق فنی درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۵ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک که عملاً در واحدهای موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی خدمت‌می‌نمایند حق فنی پرداخت می‌گردد. میزان حق فنی مزبور و سایر شرایط مربوط به پرداخت آن به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیونهای مربوط‌مجلسین خواهد رسید تعیین می‌گردد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه نهم آبان ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در‌جلسه روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی