New Server

قانون حقوق وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون حقوق وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی -‌ مصوب ۲۵۳۵٫۲.۲۹

‌ماده واحده - محصلینی که در مراکز آموزشی نظامی و غیر نظامی به منظور خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی تحصیل نموده و‌می‌نمایند از لحاظ تعیین حقوق وظیفه و مستمری وراث آنان تابع مقررات زیر خواهند بود:

‌الف - در صورت شهید شدن در جنگ و عملیات رزمی از یک روز قبل از شهادت به درجه‌ای که در صورت طی دوره تحصیلی مربوط نایل‌می‌شدند مفتخر می‌شوند و مستمری وراث آنان عبارت است از حقوق درجه اعطایی که حسب مورد از بودجه وزارت جنگ، ژاندارمری و شهربانی‌کشور پرداخت می‌گردد.

ب - در صورت معلولیت در عملیات رزمی به طوری که قادر به ادامه تحصیل نبوده و برای همیشه از تأمین معاش خود عاجز گردند از حقوق‌وظیفه‌ای معادل حقوق درجه‌ای که در صورت طی دوره به آن نایل می‌شدند استفاده می‌نمایند و پس از فوت همان مبلغ به نام مستمری به وراث‌پرداخت می‌شود.

ج - در صورتی که فوت در راه انجام وظیفه باشد مستمری وراث برابر تمام حقوق مقرر در بند الف و در صورتی که فوت به علت قیود خدمتی‌باشد (۵).(۴) همان حقوق به عنوان مستمری وراث به آنان پرداخت خواهد شد.

‌د - در صورتی که به علت انجام وظیفه و یا قیود خدمتی و تحصیلی و در هر حال به عللی غیر از عملیات رزمی طوری معلول گردند که قادر به‌ادامه تحصیل نباشند مادام‌العمر از (۵).(۴) حقوق درجه‌ای که در صورت طی دوره تحصیلی به آن نایل می‌شدند استفاده می‌کنند.

‌تبصره - در صورتی که بعداً معلول به همان علت فوت نماید کلیه حقوق که به مشارالیه تعلق می‌گرفته است عیناً به وراث قانونی او و هر گاه فوت‌به عللی غیر از علت معلولیت باشد (۵).(۴) همان حقوق مستمری به وراث او پرداخت خواهد شد.

ه - در صورتی که ضمن تحصیل به عللی غیر از قیود خدمتی و تحصیلی بیمار یا دچار حادثه شوند با استفاده از حقوق ماهانه به میزان آخرین‌حقوق ایام تحصیل تحت معالجه قرار می‌گیرند و هر گاه پس از یک سال معالجه بهبود حاصل ننمایند از معاف می‌شوند و معادل دو برابر وجوهی که‌بابت بیمه آنان در صندوق بیمه جمع شده یکجا به آنان پرداخت می‌گردد.

‌تبصره ۱ - منظور از وزارت مذکور در این ماده کسانی می‌باشند که به موجب مقررات ماده ۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مشمول‌استفاده از مستمری می‌باشند و مستمری مقرر برابر مقررات ماده ۹۲ همان قانون بین مستمری‌بگیران تقسیم می‌شود.

‌تبصره ۲ - مقررات این قانون شامل محصلینی نیز که از زمان تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به بعد شهید یا معلول گردیده و یا‌فوت کرده‌اند نیز خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۲۵۳۴ در جلسه روز چهارشنبه‌بیست و نهم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی