قانون حذف بند ج ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


قانون حذف بند ج ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۱٫۱۹

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون بند "ج" ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش(‌مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۵) مربوط به حق اولاد از ماده مزبور حذف می‌گردد.

‌وجوهی که افزارمندان در تاریخ تصویب این قانون از این بابت دریافت می‌دارند تا رسیدن سن اولاد آنان به هیجده سال تمام قابل پرداخت خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹٫۱۰٫۶ در جلسه روز دوشنبه نوزدهم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی