قانون حدود اختیارات کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد رسیدگی به بودجه‌های سال ۱۳۲۳ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون حدود اختیارات کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد رسیدگی به بودجه‌های سال ۱۳۲۳ کل کشور - مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۲۳

ماده واحده -

الف - مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد که تا موقع تصویب قطعی بودجه سال ۱۳۲۳ درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه تقدیمی برای‌سال مزبور وصول شود.

ب - اعتبارات اضافی که در بودجه ۱۳۲۳ پیش‌بینی شده و تأخیر تصویب آنها ممکن است مضر به اصلاحات کشور باشد کمیسیون بودجه گزارش‌آن را در حدود اعتبارات پیشنهادی دولت طی لایحه مخصوص به مجلس خواهد داد و پس از تصویب مجلس قابل پرداخت است.

ج - به کمیسیون بودجه اجازه داده می‌شود که در بودجه‌های تفصیلی پیشنهاد شده از طرف دولت جرح و تعدیلهای لازم را بنماید و بودجه هروزارتخانه را تحت یک ماده به ضمیمه صورت جزء برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم نماید و پس از تصویب تمام بودجه‌های تفصیلی بودجه‌کل کشور را که شامل درآمد و هزینه مملکتی باشد تنظیم و به تصویب مجلس شورای ملی برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی