قانون جمع‌آوری و فروش کالاهای ممنوع و غیرمجاز

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


قانون جمع‌آوری و فروش کالاهای ممنوع و غیر مجاز - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۲٫۲۳

‌ماده ۱ - کالایی که موقع ترخیص از گمرک مجاز بوده و بعداً طبق قانون یا مقررات مربوط به واردات سالانه ممنوع و یا غیر مجاز شده یا بشود و از‌تاریخ ترخیص آن کالا از گمرک در مورد مواد خوراکی بیش از شش ماه و در مورد کالای دیگر بیش از دو سال گذشته باشد فروش آن تحت نظارت دولت‌طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد پیشنهاد و به تصویب کمیسیونهای دارایی و اقتصاد مجلسین خواهد رسید.

‌ماده ۲ - پس از انقضای مهلت مقرر در آیین‌نامه کالای مشمول مقررات فوق هر جا که به منظور فروش یافت شود اداره کل گمرک آن را ضبط و طبق‌آیین‌نامه گمرکی نسبت به آن عمل خواهد کرد.

‌ماده ۳ - کالای غیر مجازی که به عنوان هدیه و سوغات و یا همراه مسافر برای مصارف شخصی به کشور وارد شده یا می‌شود در صورتی که به‌معرض فروش گذاشته شود مشمول ماده ۲ این قانون بوده و ضبط خواهد شد.

‌تبصره - به دارندگان کالاهای مذکور در این ماده که قبل از تصویب این قانون به کشور وارد و به معرض فروش گذارده شده از تاریخ تصویب این‌قانون چهار ماه مهلت داده می‌شود و پس از انقضای مهلت طبق این ماده رفتار خواهد شد.

‌ماده ۴ - قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب ۱۳۱۴٫۶.۱۶ از تاریخ تصویب این قانون لغو و در مورد کالایی که اداره کل گمرک در اجرای‌قانون مزبور تا تاریخ اجرای این قانون کشف و ضبط نموده در صورتی که موضوع طبق قانون کیفر مرتکبین قاچاق قطعیت نیافته باشد طبق مقررات این‌قانون عمل خواهد شد.

‌ماده ۵ - وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مأمور اجرای این قانون خواهند بود.

‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۴۹٫۱۲٫۱۵ در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم اسفند‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی