قانون جریان قانونی سکه‌های تاجگذاری اعلیحضرتین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون جریان قانونی سکه‌های تاجگذاری اعلیحضرتین - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۹ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود برای سکه‌های تاجگذاری که به موجب قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ اجازه ضرب و انتشار آن‌داده شده و حداکثر از معادل بیست میلیون دلار تجاوز نخواهد کرد و به اضعاف ریال از طلا و نقره ضرب می‌شود رواج قانونی قائل شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۹٫۲.۹ در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی