New Server

قانون جبران خسارات وارده از انفجار مرمیات یا مهمات نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون جبران خسارات وارده از انفجار مرمیات یا مهمات نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۵۶٫۳.۷

‌ماده واحده - به وزارت جنگ، ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی اجازه داده می‌شود زیانهای مالی و خسارات ناشی از‌صدمات بدنی و جانی را که از انفجار مرمیات و مهمات نیروهای مسلح شاهنشاهی در خارج از میدانهای تیر به اشخاص وارد می‌شود حسب مورد از‌محل اعتبار خود جبران نمایند. ضوابط و نحوه جبران خسارات برابر آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت جنگ و وزارت کشور تنظیم و به تصویب‌کمیسیونهای مربوط مجلسین می‌رسد تعیین خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه اول اسفند ماه ۲۵۳۵ در جلسه روز شنبه هفتم خرداد ماه دو‌هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی