قانون تکمیل قانون استخدام آقای پرفسور شارل ابرلین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون تکمیل قانون استخدام آقای پرفسور شارل ابرلین - مصوب ۲ آبان ماه ۱۳۲۳

ماده واحده - در تکمیل قانون مصوب دوم اسفند ماه ۱۳۲۱ حقوق و هزینه سفر آقای پرفسور شارل ابرلین رییس دانشکده پزشکی از تاریخ ۱۷‌اردیبهشت ماه ۱۳۲۳ که به تهران وارد شده‌اند به قرار زیر مقرر می‌دارد:

۱ - حقوق آقای پرفسور شارل ابرلین در سال پانزده هزار دلار امریکایی خواهد بود که نصف آن به ریال و نصف دیگر به دلار به ایشان ماهانه‌پرداخته خواهد شد.

۲ - هزینه مسافرت آقای پرفسور ابرلین از امریکا به تهران تا حدود دو هزار و پانصد دلار آمریکایی مطابق اسناد هزینه پرداخته خواهد شد. درصورتی که در انقضای مدت خدمت فعلی پیمان‌نامه استخدامی ایشان تجدید نشود هزینه بازگشت ایشان از تهران به فرانسه بر طبق نرخ بنگاههای‌مسافربری با درجه یک تأدیه خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی