قانون تکمیل‌نامه‌های مبادله شده بر اساس قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکا (‌مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۶)

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تکمیل‌نامه‌های مبادله شده بر اساس قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکا (مصوب۱۳۳۶٫۴.۲۰) - مصوب ۱۳۴۸٫۱۱٫۱۵

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود در تکمیل نامه‌های مبادله شده در شهریور ماه ۱۳۳۶ درباره سرمایه‌گذاری آمریکا دو نامه ضمیمه را مبادله‌و امضاء نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نامه‌های ضمیمه در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل هشت به تصویب مجلس شورای‌ملی و در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

جناب آقای وزیر

افتخار دارم به موافقت‌نامه‌ای که از طریق مبادله یادداشتهای مورخ ۱۷ و ۲۱ سپتامبر ۱۹۵۷ در مورد تضمین سرمایه‌گذاری خصوصی آمریکاییان درایران منعقد گردیده و به مذاکراتی که اخیرا بین نمایندگان دولتین ما به منظور ضمانت متقابل سرمایه‌گذاری خصوصی در هر یک از دو کشور به توسط‌هر یک از دو دولت صورت گرفته‌است عطف نموده و توافق ذیل را که در نتیجه این مذاکرات حاصل شده‌است تأیید کند:

۱ - دولت ممالک متحده آمریکا موافقت دارد تضمین سرمایه‌گذاری اتباع ایران در قلمرو ممالک متحده آمریکا توسط دولت ایران - بر اساس مواد وشرایط و مقرراتی که به موجب موافقت‌نامه سال ۱۹۵۷ راجع به سرمایه گذاری اتباع آمریکا در ایران مورد اجرا است و همچنین مقررات مبادله‌نامه‌های‌حاضر به عمل آید.

به موجب تقاضای دولت ایران دولتین متبوع ما درباره اجرای این بند تبادل یادداشت خواهند نمود.

۲ - درباره سرمایه‌گذاری خصوصی آمریکاییان در ایران - اشعار می‌گردد که به منظور تسهیل و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاری خصوصی در امر توسعه‌اقتصادی ایران دولت ممالک متحده آمریکا آماده‌است بر اساس مواردی که در قوانین جاری آمریکا پیش‌بینی شده‌است ضمانت‌نامه‌هایی برای‌سرمایه‌گذاریهای مناسب در فعالیت‌هایی که مورد تصویب دولت ایران باشد - صادر نماید - مشروط بر آن که دولت متبوع شما موافقت داشته باشد که‌تعهدات مندرج در موافقتنامه سال ۱۹۵۷ در مورد کلیه این ضمانت‌ها قابل اجرا تلقی گردد.

۳ - طرفین تفاهم دارند که مواد موافقتنامه ۱۹۵۷، و نیز مقررات بند ۲ یادداشت حاضر فقط در مورد طرحها یا فعالیتهای سرمایه‌گذاران خصوصی‌آمریکاییان در ایران که تضمین آن از طرف دولت آمریکا مورد تصویب دولت ایران واقع شده باشد قابل اجرا خواهد بود. پس از دریافت یادداشت آن جناب مبنی بر موافقت دولت شاهنشاهی ایران با مراتب فوق دولت ممالک متحده آمریکا این یادداشت و یادداشت جوابیه‌جناب عالی را به عنوان مکمل موافقتنامه ۱۹۵۷ بین دولتین در این موضوع تلقی خواهد نمود و این موافقتنامه از تاریخ یادداشت جوابیه جناب عالی‌قابل اجرا خواهد بود.

با تجدید تعارفات و احترامات - سفیر ممالک متحده آمریکا

جناب آقای سفیر

افتخار دارم وصول نامه شماره...... مورخ..... جناب عالی به شرح جناب آقای وزیر

افتخار دارم به موافقت‌نامه‌ای که از طریق مبادله یادداشتهای مورخ ۱۷ و ۲۱ سپتامبر ۱۹۵۷ در مورد تضمین سرمایه‌گذاری خصوصی آمریکاییان درایران منعقد گردیده و به مذاکراتی که اخیرأ بین نمایندگان دولتین ما به منظور ضمانت متقابل سرمایه‌گذاری خصوصی در هر یک از دو کشور به توسط‌هر یک از دو دولت صورت گرفته‌است عطف نموده و توافق ذیل را که در نتیجه این مذاکرات حاصل شده‌است تأیید کند:

۱ - دولت ممالک متحده آمریکا موافقت دارد تضمین سرمایه‌گذاری اتباع ایران در قلمرو ممالک متحده آمریکا توسط دولت ایران - بر اساس مواد وشرایط و مقرراتی که به موجب موافقت‌نامه سال ۱۹۵۷ راجع به سرمایه‌گذاری اتباع آمریکا در ایران مورد اجرا است و همچنین مقررات مبادله‌نامه‌های‌حاضر به عمل آید.

به موجب تقاضای دولت ایران دولتین متبوع ما درباره اجرای این بند تبادل یادداشت خواهند نمود.

۲ - درباره سرمایه‌گذاری خصوصی آمریکاییان در ایران، اشعار می‌گردد که به منظور تسهیل و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاری خصوصی در امر توسعه‌اقتصادی ایران دولت ممالک متحده آمریکا آماده‌است بر اساس مواردی که در قوانین جاری آمریکا پیش بینی شده‌است ضمانت‌نامه‌هایی برای‌سرمایه‌گذاری‌های مناسب در فعالیتهایی که مورد تصویب دولت ایران باشد صادر نماید، مشروط بر آن که دولت متبوع شما موافقت داشته باشد که‌تعهدات مندرج در موافقتنامه سال ۱۹۵۷ در مورد کلیه این ضمانت‌ها قابل اجراء تلقی گردد.

۳ - طرفین تفاهم دارند که مواد موافقتنامه ۱۹۵۷، و نیز مقررات بند ۲ یادداشت حاضر فقط در مورد طرحها یا فعالیتهای سرمایه‌گذاران خصوصی‌آمریکاییان در ایران که تضمین آن از طرف دولت آمریکا مورد تصویب دولت ایران واقع شده باشد قابل اجراء خواهد بود. پس از دریافت یادداشت آن جناب مبنی بر موافقت دولت شاهنشاهی ایران با مراتب فوق دولت ممالک متحده آمریکا این یادداشت و یادداشت جوابیه‌جناب عالی را به عنوان مکمل موافقتنامه ۱۹۵۷ بین دولتین در این موضوع تلقی خواهد نمود و این موافقتنامه از تاریخ یادداشت جوابیه جناب عالی‌قابل اجراء خواهد بود.

با تجدید تعارفات و احترامات - سفیر ممالک متحده آمریکا اعلام و با مفاد آن موافقت نماید.

وزیر امور خارجه - اردشیر زاهدی

نامه‌های فوق منضم به قانون تکمیل‌نامه‌های مبادله شده بر اساس قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشور متحده آمریکا (‌مصوب ۱۳۳۶٫۴.۲۰)‌می‌باشد.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی