قانون تمدید مهلت مقرر در مواد ۵ و ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تمدید مهلت مقرر در مواد ۵ و ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


ماده واحده - مهلت مذکور در ماده پنجم قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ مربوط به مدت اعلام بها همچنین مهلت پرداخت‌عوارض مذکور در ماده ۱۰ قانون مزبور در مورد شهرهایی که اجرای ماده ۲ قانون نوسازی از اول سال ۱۳۴۹ اعلام گردیده‌است در سال اول اجرای‌قانون برای شش ماه تمدید می‌گردد.

تبصره - در شهرهایی که پس از تصویب این قانون اجرای ماده ۲ قانون نوسازی اعلام می‌شود وزارت کشور می‌تواند مهلت مذکور در ماده ۵ مربوط‌به اعلام بها همچنین مهلت پرداخت عوارض مذکور در ماده ۱۰ قانون مزبور را در سال اول اجرای قانون حداکثر تا شش ماه تمدید نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۲.۲۶ در جلسه روز دوشنبه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس شورای ملی - جعفر شریف‌امامی