قانون تمدید مهلت مقرر در مواد ۳ و ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تمدید مهلت مقرر در مواد ۳ و ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷ - مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۴۹ مجلس سنا و ۶ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


ماده واحده - مؤدیانی که تا آخر تیر ماه سال ۱۳۴۹ عوارض سال ۱۳۴۸ موضوع قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷٫۹.۷ متعلق به هرملک را بپردازند از مزایای تبصره یک ماده ۱۰ قانون مزبور برخوردار خواهند بود و مشمول جرائم مقرر در ماده ۱۴ قانون نخواهند شد.

مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نوسازی و عمران شهری موضوع پرداخت بقایای مطالبات شهرداری در خصوص عوارض ملغی شده سطح شهر و اراضی وساختمانها تا آخر شهریور ماه ۱۳۴۹ تمدید می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۹٫۱.۳۱ در جلسه روز یکشنبه ششم اردیبهشت ماه یک هزار وسیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی