قانون تمدید مهلت مقرر در ماده ۶ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی‌ روستایی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تمدید مهلت مقرر در ماده ۶ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی‌ روستایی- مصوب ۲۸ اردیبهشت ۲۵۳۵ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس سنا

ماده واحده - مهلت مندرج در ماده ۶ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی تا آخر سال ۲۵۳۵ تمدید می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه‌ هفتم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی