قانون تمدید مهلت مقرر در ماده ۱۴۹ لایحه قانونی استخدام کشوری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تمدید مهلت مقرر در ماده ۱۴۹ لایحه قانونی استخدام کشوری - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - مقررات مندرج در ماده ۱۴۹ قانون استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین از تاریخ انقضاء به مدت سه سال دیگرتمدید می‌شود.

تبصره - دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی استخدام کشوری را با توجه به اصلاحاتی که در آن به عمل‌آمده‌است برای تصویب نهایی تقدیم مجلسین نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای‌ملی و در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی