قانون تمدید مهلت مقرر در قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تمدید مهلت مقرر در قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی - مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - مهلت مقرر در ماده الحاقی (‌قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی) تا آخر خرداد ماه ۱۳۴۹‌تمدید می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹٫۲٫۶ در جلسه روز دوشنبه چهارم خرداد ماه یک هزارو سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی