قانون تمدید مهلت‌های مقرر در ماده ۴۰ آیین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به‌ آیین‌نامه اصلاحات ارضی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تمدید مهلت‌های مقرر در ماده ۴۰ آیین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به‌ آیین‌نامه اصلاحات ارضی - - مصوب ۳ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - مهلت‌های مقرر در ماده ۴۰ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳٫۵.۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین و ماده سوم قانون راجع‌به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه مذکور مصوب ۴۶٫۳.۲۲ تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۵۴ تمدید می‌شود تا طبق شرایط و ضوابطی که دولت برای‌عمران و آبادی املاک مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر تعیین و اعلام خواهد کرد عمل گردد.

دولت مکلف است شرایط و ضوابط مربوط به عمران و آبادی املاک مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر مشمول این ماده را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌تصویب این قانون تعیین و اعلام کند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳ آبان ماه ۱۳۴۹ در جلسه روز چهارشنبه هجدهم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

نیز نگاه کنید به