قانون تمدید مدت مقرر برای پرداخت بودجه‌های ۱۳۲۱ طبق صورت پیشنهادی دولت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون تمدید مدت مقرر برای پرداخت بودجه‌های ۱۳۲۱ طبق صورت پیشنهادی دولت - مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۲۱

ماده واحده - در ماه مقرر در ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۱ کشور به چهار ماه تبدیل می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری