قانون تمدید مدت مصرف اعتبارات ساختمانی سال ۱۳۲۸ تا آخر سال ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تمدید مدت مصرف اعتبارات ساختمانی سال ۱۳۲۸ تا آخر سال ۱۳۲۹ - ‌مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۲۹ مجلس سنا [۱]

‌ماده واحده - اعتبارات سال ۱۳۲۸ مربوط به ساختمان ابنیه دولتی و خرید زمین و راهسازی و سدسازی که مربوط به شهرستانها باشد با رعایت‌تبصره ۱۷ و تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ تا آخر سال ۱۳۲۹ قابل تعهد و مصرف خواهد بود.


‌تبصره - دولت مکلف است در تنظیم بودجه ساختمان سال ۱۳۲۹ کشور شهرستانهایی را که در بودجه سال ۱۳۲۸ برای آنها اعتباری منظور نشده‌است و همچنین تکمیل ساختمانها و راههای نیمه تمام شهرستانها را مقدم بر مرکز و شهرستانهای دیگر قرار دهد.

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره است در جلسه بیست و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی‌ رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه هفتم تیر ماه ۱۳۲۹ مورد تأیید مجلس سنا قرار گرفته است


منبع