قانون تمدید مدت ماموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه امرداد ۱۲۹۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

قانون تمدید مأموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه - مصوب لیله ۱۸ رمضان ۱۳۳۳ قمری

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کمیسیون سه نفری تفتیش و نظارت مالیه با حدود و اختیارات قانون مصوبه ۲۶ حوت بارس ئیل ۱۳۳۳‌کمافی‌السابق برقرار خواهد بود و پس از این که کمیسیون تطبیق حوالجات مطابق قانون تشکیلات مالیه منتخب گردید این کمیسیون منحل خواهد بود.