قانون تمدید مدت ماموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه اردیبهشت ۱۲۹۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

قانون تمدید مدت مأموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه - مصوب ۳۰ ثور مطابق ۵ رجب ۱۳۳۳ قمری

ماده واحده - مدت مأموریت کمیسیون مذکور در ماده دوم قانون ۲۶ حوت تا بیست روز بعد از گذشتن تشکیلات اساسی وزارت مالیه از مجلس باهمان ترتیبات و وظایفی که در قانون مزبور مقرر شده‌است تمدید می‌شود.