New Server

قانون تمدید قانون تعیین تکلیف خدمت نظام‌وظیفه عمومی متولد سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون تمدید قانون تعیین تکلیف خدمت نظام‌وظیفه عمومی متولد سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴ - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - مهلت مقرر در ماده ۲ قانون تعیین تکلیف مشمولین متولد ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴ مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ برای مشمولین عادی طبقات۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۲ و پرداخت دو هزار ریال که به موجب ماده واحده قانون مصوب تیر ماه ۱۳۴۵ تا آخر اسفند ماه ۱۳۴۵ تمدید شده تا آخر اسفند ماه۱۳۴۶ تمدید می‌گردد. قانون بالا مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون بالا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۶٫۳٫۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است