New Server

قانون تقسیر ماده یک شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون تفسیر ماده یک شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ - مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - مقصود از عبارت "‌از لحاظ کلیه مقررات استخدامی تابع قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود" مندرج در ماده یک‌قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور مصوب ۴۴٫۴٫۱ علاوه بر شمول مقررات‌قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۳۶٫۴٫۳۰ تسری قانون بازنشستگی افسران و هم ردیف افسران مصوب ۴۳٫۷٫۱۶ نیز به افسران و‌درجه‌داران و افراد شهربانی کشور می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز سه‌شنبه بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی