قانون تفسیر تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تفسیر تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشو - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۳.۲

‌ماده واحده - نظر به اینکه رسیدگی و تصویب بودجه‌های دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها و آموزشگاههای عالی برخوردار از مقررات قانون‌تشکیل و اختیارات هیأت امناء بر اساس اعتبار مربوط در بودجه کل کشور از وظائف و اختیارات هیأت امناء می‌باشد و طبق مقررات ماده ۵ قانون‌مذکور اعتبار مربوط صرفاً تحت عنوان کمک در بودجه کل کشور شده و دارای هیأت‌امناء می‌باشد از اختیارات هیأت امناء تشخیص و رعایت تبصره ۲ بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور را در مورد آنها ضروری نمی‌داند.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده در جلسه روز پنج شنبه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به استناد اصل بیست و هفتم متمم قانون‌اساسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی