قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۵ شمسی مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۵ شمسی مجلس شورای ملی - مصوب ۲ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده اول - مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده‌ماهه سال ۱۳۰۵ موافق قسمت (۱) الی (۳) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ سیصد وهفده هزار و دویست و هشتاد و نه تومان و هفت قران و پنج شاهی تصویب می‌شود.

ماده دوم - عوائد باغ بهارستان و مطبعه مجلس شورای ملی از بابت سال ۱۳۰۵ موافق قسمت ۴ ضمیمه به مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصد وپنجاه تومان و سه قران و هفت شاهی تصویب می‌شود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده و یک صورت ضمیمه‌است در جلسه دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا (‌جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۴۳۵(صورت فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۵ شمسی مجلس شورای ملی بوده و صحیح است. رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا