قانون تفریغ بودجه پنج ساله ایام فترت بین‌المجلسین سوم و چهارم

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم


قانون تفریغ بودجه پنج‌ساله اوقات فترت بین المجلسین سوم و چهارم - مصوب ۱۸ دلو ۱۳۰۰ شمسی

ماده واحده - مخارج پنج‌ساله مجلس شورای ملی در اوقات فترت از تاریخ اول حمل لوی ئیل ۱۲۹۵ الی آخر حوت پیچی ئیل ۱۲۹۹ موافق مواد(۲) الی (۶) ضمیمه (۱) و بر طبق احکامهای دولت‌های وقت مبلغ هشتاد و شش هزار و سیصد و نود و دو تومان و یک هزار و یک صد دینار که ازوزارت مالیه دریافت شده تصویب و تفریغ می‌شود: