قانون تفریغ بودجه سنه مالی یکهزار و سیصد و دو مملکتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون تفریغ بودجه سنه مالی یک هزار و سیصد و دو مملکتی - مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۱۱ شمسی

ماده اول - حساب عمل بودجه کل سنه مالی یک هزار و سیصد و دو شمسی جمعاً و خرجاً به مبالغ ذیل بالغ است:

عایدات ۲۳۱۱۱۸۵۹۷ قران

مخارج ۲۳۳۴۷۰۰۴۷٫۳۵ قران

تفاضل مخارج نسبت به عایدات ۲۳۵۱۴۵۰٫۳۵ قران

ماده دوم - مجلس شورای ملی حساب بودجه کل سنه مالی یک هزار و سیصد و دو شمسی مملکتی را که به شرح مذکوره در فوق می‌باشدتصویب و مفاصای آن را به دولت تسلیم می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر