قانون تفریغ بودجه سنه ایت‌ئیل ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون بودجه یک‌ساله تنگوز ئیل ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۶ ثور ۱۳۰۲

ماده اول - برای مخارج دوازده‌ماهه سنه تنگوز ئیل ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی (‌به استثنای مقرری نمایندگان که یازده‌ماهه‌است) مبلغ دویست وهشتاد و یک هزار و سیصد و هشتاد و دو تومان موافق فقرات (۱) الی (۴) ضمیمه (۱) اعتبار به مباشرین مجلس شورای ملی داده می‌شود.

(‌جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۳۲۰( ماده دوم - برای مصارف فوق‌العاده مجلس شورای ملی مبلغ سی و یک هزار و هشتصد و پنجاه تومان موافق ماده (۲) ضمیمه (۱) تشخیص واعتبار به مباشرین مجلس داده می‌شود.

ماده سوم - برای حقوق و مخارج دوازده‌ماهه و اثاثیه مطبعه مجلس مبلغ سی و یک هزار و هشتصد و شانزده تومان موافق فقرات (۱) و (۲)‌ضمیمه (۱) اعتبار به مباشرین مجلس داده می‌شود.

ماده چهارم - مجلس شورای ملی به مباشرین مجلس اجازه می‌دهد که عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس‌محسوب دارند.