قانون تفریغ بودجه سنه ایت‌ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون تفریغ بودجه سنه ایت ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۴ جوزا ۱۳۰۲

ماده اول - مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده‌ماهه سنه ایت ئیل ۱۳۰۱ موافق مواد (۱) الی (۳) ضمیمه (۱) و بر طبق بودجه مصوبه مبلغ‌سیصد و چهار هزار و چهارصد و نود و هفت تومان و هفتصد دینار تصویب و تفریغ می‌شود.

ماده دوم - عایدات باغ و مطبعه مجلس شورای ملی از بابت سنه ایت ئیل ۱۳۰۱ موافق ماده (۴) ضمیمه(۱) به مبلغ سیزده هزار و سیصد و پنجاه وچهار تومان و هفت هزار و سه عباسی تصویب می‌شود.

(‌جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۳۱۵(