قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۱٫۲۰

‌ماده واحده - تفریغ بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی به موجب صورت ضمیمه به مبلغ ۳۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال تصویب می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه در جلسه روز سه‌شنبه بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۰ - صفحه ۵۴۷۸<

صورت فوق منضم به قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی می‌باشد.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی