قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۱۱٫۵

‌ماده واحده - تفریغ بودجه سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی به موجب صورت ضمیمه به مبلغ دویست و سی میلیون ریال تصویب می‌شود. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه در جلسه روز یکشنبه پنج بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۸ - صفحه ۴۱۶۸ الی ۴۱۷۴<

‌صورت فوق منضم به قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی