قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور - ‌مصوب ۱۳۵۰٫۲.۲۱

‌ماده واحده - لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور به مأخذ ۲۰۸۷۵۹۰۳۰۲۳٫۴۵ ریال وصولی از منابع درآمد و ۲۰۸۱۷۱۴۵۷۷۳٫۴۵ ریال‌هزینه به شرح مواد و فصول مربوط که صحت آنها به تأیید دیوان محاسبات رسیده تصویب می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۰٫۲.۶ در جلسه روز سه شنبه بیست و‌یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نائب رییس مجلس شورای ملی - حسین خطیبی